Aktuality

Oznámenie EK o znižovaní škôd následkom požívania alkoholu v Európe

Aktuality | Streda, 25. Október 2006

Brusel 24. októbra 2006 - Európska komisia dnes prijala oznámenie o alkohole a zdraví, ktorým sa stanovuje stratégia EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní škôd následkom požívania alkoholu. V oznámení sa riešia nepriaznivé účinky škodlivého a nebezpečného požívania alkoholu na zdravie v Európe, ktoré podľa odhadov spôsobí v EÚ úmrtie 195 000 osôb ročne.

Za priority sa v oznámení označili: ochrana mladých ľudí a detí; zníženie počtu zranení a úmrtí, ku ktorým dôjde následkom dopravných nehôd spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu; predchádzanie následkom u dospelých a zníženie negatívneho vplyvu na ekonomiku; zvýšenie informovanosti o vplyve škodlivého požívania alkoholu na zdravie a pomoc pri zbere spoľahlivých štatistických údajov. Komisia uviedla oblasti, v ktorých EÚ môže podporovať a koordinovať opatrenia členských štátov na znižovanie škôd následkom požívania alkoholu, ako napr. financovanie projektov prostredníctvom programov v oblasti verejného zdravia a výskumu, výmena osvedčených postupov v problematike obmedzovania požívania alkoholu u neplnoletých osôb, skúmanie možností spolupráce v oblasti informačných kampaní alebo hľadanie riešení v otázke riadenia pod vplyvom alkoholu a iné iniciatívy Spoločenstva. V oznámení sa okrem toho uvádzajú kroky, ktoré členské štáty podnikajú na podporu osvedčených postupov, navrhuje sa v ňom fórum zainteresovaných strán pre problematiku alkoholu a zdravia a stanovujú sa v ňom oblasti, v ktorých môže pomôcť výrobné odvetvie, najmä pokiaľ ide o zodpovednú reklamu a marketing.

Markos Kyprianou, európsky komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, povedal: “Sporadické alkoholické excesy, pitie alkoholu u neplnoletých a riadenie pod vplyvom alkoholu je v Európe skutočným problémom v oblasti verejného zdravia, najmä u mladých ľudí. Komisia sa nezameriava na striedme požívanie alkoholu, ale snaží sa aktívne podporovať členské štáty pri opatreniach na znižovanie škôd následkom jeho nadmerného požívania. Cieľom tohto oznámenia je aktívnejšie podporiť diskusie a spoluprácu na európskej úrovni vytvorením fór na výmenu osvedčených postupov. Som presvedčený aj o tom, že výrobné odvetvie môže na zníženie škôd následkom požívania alkoholu, podporu zodpovedného požívania alkoholu a zlepšenie informácií pre spotrebiteľov urobiť viac. Komisia je odhodlaná podporiť tento proces združovaním príslušných subjektov, podporovaním spolupráce a financovaním projektov v tejto oblasti.”

Vážny vplyv na zdravie a ekonomiku

Odhaduje sa, že v EÚ požíva alkohol v nebezpečných dávkach päťdesiatpäť miliónov dospelých. Škodlivé a nebezpečné požívanie alkoholu je základnou príčinou 7,4 % všetkých prípadov zhoršeného zdravotného stavu a predčasných úmrtí v EÚ. Absencie v dôsledku požívania nebezpečných dávok alkoholu, pitie alkoholu v pracovnom čase alebo práca v stave “po opici” majú negatívny vplyv na pracovný výkon a tým aj na konkurencieschopnosť a produktivitu. Vo vekovej skupine 15-29 rokov zomiera viac než 10 % žien a asi 25 % mužov na následky požívania alkoholu v nebezpečných dávkach. Okrem toho je príčinou 16 % prípadov zneužívania a zanedbávania detí. Požívanie alkoholu v tehotenstve môže nepriaznivo ovplyvniť vývin mozgu a je spojené s poruchami intelektu. Požívanie alkoholu je príčinou asi štvrtiny dopravných nehôd a v EÚ každoročne na následky dopravných nehôd spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu zomrie asi 10 000 osôb.

Opatrenia Komisie

Na základe výmeny osvedčených postupov v otázkach ako predaj a podávanie, marketing a obraz požívania alkoholu sprostredkovaný médiami Komisia v spolupráci s členskými štátmi a zainteresovanými stranami vypracuje stratégie obmedzovania požívania alkoholu u neplnoletých. Komisia prostredníctvom svojho programu v oblasti verejného zdravia podporí projekty, ktoré v EÚ prispejú k zníženiu škôd následkom požívania alkoholu, najmä v prípade detí a mladých ľudí, ako aj k zberu a zverejňovaniu údajov. Podporí sledovanie návykov mladých ľudí pri požívaní alkoholu, so zameraním na zvýšenú spotrebu alkoholu u dievčat a sporadické alkoholické excesy.

Komisia v spolupráci s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami preskúma, či je užitočné vypracovať pre celé Spoločenstvo účinné spoločné prístupy, pomocou ktorých by sa mohli spotrebiteľom poskytovať vhodné informácie. Takéto úvahy sú mimoriadne dôležité, keďže niektoré členské štáty plánujú zaviesť varovné etikety (napr. týkajúce sa požívania alkoholu v tehotenstve). Podporí členské štáty a zainteresované strany v ich úsilí vypracovať informačné a vzdelávacie programy o účinkoch škodlivého požívania alkoholu. Prostredníctvom rámcového programu EÚ pre výskum Komisia začne výskum o požívaní alkoholu u mladých ľudí s cieľom analyzovať súčasné trendy a motiváciu požívania alkoholu, ako aj ďalšie faktory požívania alkoholu u mladých.

Prehľad vnútroštátnych opatrení s cieľom podporiť osvedčené postupy

Hlavnú zodpovednosť za vnútroštátnu politiku v oblasti požívania alkoholu nesú členské štáty. Úlohou Komisie je podporovať spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi a dopĺňať ich činnosti, napríklad prostredníctvom financovania projektov. Komisia uvádza prehľad opatrení prijatých členskými štátmi v záujme riešenia následkov požívania alkoholu, ktoré môžu uľahčiť šírenie osvedčených postupov v celej EÚ. V oznámení sa uvádzajú napríklad tieto vnútroštátne opatrenia: lepšie poskytovanie informácii spotrebiteľom v mieste predaja, na výrobkoch alebo na pracovisku; dôslednejšie presadzovanie vekového obmedzenia pre predaj a podávanie alkoholu; vzdelávanie mladých ľudí a rodičov; zavedenie nulového limitu koncentrácie alkoholu v krvi u mladých a neskúsených vodičov a vodičov z povolania a prísnejšie postihovanie vodičov, ktorí riadili vozidlo pod vplyvom alkoholu.

Následné opatrenia a súlad s ostatnými politikami
Komisia okrem toho vytvorí:

“Fórum pre otázky alkoholu a zdravia” (do júna 2007), ktoré bude podporovať, monitorovať implementáciu stratégie uvedenej v oznámení a prispievať k nej. Fórum sa zameria na témy ako výskum, zber informácií a údajov a vzdelávanie. Pracovná skupina bude koordinovať opatrenia v oblasti riadenia vozidiel pod vplyvom alkoholu a bezpečnosti na cestách, vrátane opatrení podporovaných programom verejného zdravia a akčným plánom bezpečnosti na cestách na zníženie počtu dopravných nehôd spôsobených pod vplyvom alkoholu a s mimoriadnym ohľadom na boj proti riadeniu pod vplyvom alkoholu. Skupina bude riešiť najmä otázku začínajúcich a mladých vodičov.
Skupinu zainteresovaných strán pre spoluprácu v oblasti zodpovednej reklamnej a predajnej činnosti. Skupina bude okrem iného podporovať opatrenia EÚ a vládne opatrenia jednotlivých štátov na národnej/miestnej úrovni na zníženie nezodpovedného marketingu alkoholických nápojov a preskúma údaje o trendoch v oblasti reklamy. Vypracuje etické kódexy pre reklamu.

Komisia sa domnieva, že jej hlavný príspevok k stratégii by mal vychádzať z existujúceho prístupu v podobe doplnenia vnútroštátnych stratégií v tejto oblasti a preto nezamýšľa implementovať stratégiu prostredníctvom legislatívnych návrhov. Komisia vyzýva členské štáty, aby pravidelne oznamovali stav implementácie opatrení na riešenie škodlivej a nebezpečného požívania alkoholu, ako aj vplyv stratégie EÚ stanovenej v tomto oznámení.

ZDROJ: http://www.europa.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých