Aktuality

Slovenská spoločnosť pre výskum mládeže

Aktuality | Štvrtok, 06. Júl 2006

je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti spoločenských, humanitných a ostatných vied. Cieľom združenia je podporovať rozvoj vedeckého výskumu mládeže, šíriť vedecké poznatky spoločenských a humanitných a ostatných vied o mládeži vo verejnosti v záujme lepšieho porozumenia a riešenia problémov nových generácií mládeže na Slovensku.

Spoločnosť dosahuje tieto ciele tak,že:

  • združuje vedeckých, pedagogických pracovníkov a študentov so záujmom o problematiku mladej generácie a jej vedecký výskum v Slovenskej republike
  • zhromažďuje a analyzuje výsledky vedeckého výskumu o hlavných oblastiach mládežníckej politiky
  • pripravuje analýzy, prognózy, expertné stanoviská a vzdelávacie programy pre potreby mládežníckej politiky a práce s mládežou na základe najnovších výsledkov výskumu mládeže
  • popularizuje výsledky vedeckého výskumu
  • rozvíja spoluprácu s vedeckými spoločnosťami a inštitúciami v záujme skvalitňovania teoretickej a metodologickej úrovne výskumu mládeže
  • podporuje tvorbu a vydávanie textov a edícií dokumentov, aj v elektronickej forme na http://www.syrs.org
  • získava finančné granty na podporu originálných projektov výskumu mládeže
  • podporuje účasť vedeckých pracovníkov na výskumných projektoch v Európskej únii a na Slovensku

O jej najnovších aktivitách sa možno dozvedieť z jej http://www.SYRS.org. Už dnes tu nájde návštevník informácie o najnovších výskumných projektoch (UP2YOUTH), národných a medzinárodných vedeckých spoločnostiach, výskumných pracoviskách na Slovensku, o vedeckých publikáciách. Portál otvára dvere nielen do národných inštitúcií tvorby mládežníckej politiky, ale aj európskej mládežníckej politiky. Na tejto webstránke možno rýchlejšie, ako tomu bolo doteraz, prejsť na stránku Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV(http://www.syrs.org/sps).

L. Macháček

Vyber si svoje Informačné centrum mladých