Podmienky používania

Účinnosť od 1.7.2007, verzia 1.0

Predtým ako začnete používať tieto stránky, zoznámte sa prosím dôkladne s týmito Pravidlami.
Prečítajte si rovnako i dokument Ochrana osobných údajov.

I. článok – Všeobecné ustanovenia

Portálom www.icm.sk sa pre účely týchto podmienok rozumejú internetové stránky obsiahnuté na doméne rovnakého mena s hlavičkou "Informačné centrum mladých On-line".
Vlastníkom a prevádzkovateľom portálu icm.sk (ďalej len "portál") je organizácia ZIPCeM, Tenisová 25, 971 01 Prievidza,
Služby poskytované portálom icm.sk sú verejne prístupné prostredníctvom siete internet. Prevádzkovanie portálu, používanie služieb, práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa sa riadia týmito Pravidlami.
Používanie portálu je podmienené súhlasom s týmito Pravidlami. Súhlas s týmito pravidlami vyjadrí užívateľ tým, že používa tento portál. V prípade porušenia týchto Pravidiel môže prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v nich obsiahnuté.

II. článok - Autorské práva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto portálu, vrátane textu a zobrazenia na týchto stránkach, grafického designu stránok, technických náčrtov, softwaru, grafiky a súborov, ich výberu a usporiadania. Obsah stránok tohto portálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, sťahovaný alebo inak rozšírovaný (ďalej len "šíriť"), samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. To sa nevzťahuje na šírenie obsahu týchto stránok k súkromným (nekomerčným) účelom za predpokladu, že takéto šírenie nie je spôsobilé ohrozit autorské práva prevádzkovateľa.
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR ako prevádzkovateľ stránky http://www.icm.sk nezodpovedá za obsah a príspevky vložené používateľmi, ktorým boli udelené prístupové práva.
Takto udelený súhlas so šírením obsahu týchto stránok môže byť prevádzkovateľom kedykoľvek odvolaný.

III. článok – Správanie sa užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje, že pri používaní tohto portálu sa bude riadiť platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi, a týmito Pravidlami, nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných užívateľov. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude:

 • zasahovať do bezpečnosti tohto portálu, alebo ju inak zneužívať;
 • zasahovať do používania tohto portálu zo strany iných užívateľov;
 • využívať portál pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam), reťazových správ;
 • využívať portál pre osobný prospech súvisiaci s osobnou komerčnou činnosťou akéhokoľvek druhu;
 • zasielať na tento portál správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvárať falošné správy (fake) za účelom falšovania identity odosielateľa, či sa pokúšať preniknúť na účet iných užívateľov;
 • pokúšať sa získať prístup k stránkam tohto portálu, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti;
 • šíriť na stránkach tohto portálu akékoľvek správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky, správy či materiály, ktoré zasahujú do práv a oprávnených záujmov tretích osôb, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré sú svojím obsahom akokoľvek diskriminujúce z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy, pohlavia a ktoré propagujú protiprávnu činnosť či násilie.

IV. článok – Obmedzenie dostupnosti služieb

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že môže dôjsť k:

 • zlej dostupnosti služby, či ich úplnej nefunkčnosti,
 • doručeniu správy, ktorá obsahuje vírusy či iné programy, ktoré môžu poškodiť počítač či programové vybavenie používané užívateľom,
 • nedoručeniu správy, či doručeniu poškodenej alebo neúplnej správy, či neskorému doručeniu správy,
 • neodoslaniu správy, či odoslaniu poškodenej alebo neúplnej správy či neskorému odoslaniu správy,
 • zmazaniu akýchkoľvek dát,
 • zmene či zrušeniu poskytovania služieb.

Za uvedené obmedzenia dostupnosti služieb prevádzkovateľ nezodpovedá a užívateľ nebude za tieto uvedené obmedzenia poskytovaných služieb požadovať náhradu škody.

V. článok – Dôvernosť

Prevádzkovateľ neposkytne dáta vedené o užívateľovi (ďalej len dôverné informácie) tretej strane s výnimkou prípadov, keď sú k tomu oprávnení právnym predpisom. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady, keď dá užívateľ súhlas k ich poskytnutiu tretím stranám. Súhlas môže byť daný akoukoľvek formou, napr. zaškrtnutím políčka súhlasu a kliknutím na tlačidlo. V prípade ukončenia registrácie bude prevádzkovateľ naďalej udržiavať vo svojom systéme dáta užívateľa pre účely spracovania oprávnenými orgánmi v súdnom či správnom riadení na základe zákona.

Súhlas s poskytnutím dôverných informácií môže užívateľ odvolať písomne doručením odvolania súhlasu na adresu sídla spoločnosti, pokiaľ je odvolanie odsúhlasené. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že pokiaľ odvolá súhlas voči prevádzkovateľovi, môže prevádzkovateľ ukončiť poskytovanie služieb.

VI. článok – Odkazy na internetové stránky tretích strán

Stránky na tomto portáli môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích strán.
V prípade, že internetové stránky tretích strán obsahujú odkaz na stránky tohto portálu, v prípade, že tieto odkazy a ich obsah neboli dopredu písomne schválené prevádzkovateľom, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy.

VII. článok – Obmedzenia poskytovaných služieb

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek rozsah alebo obsah portálu alebo ponuky portálu zmeniť, či zveriť prevádzkovanie portálu tretím stranám (prípadne s tým, že tieto tretie strany budú mať prístup k dôverným informáciám o užívateľovi), alebo prestať portál prevádzkovať, za podmienky, že o takýchto zmenách informuje užívateľa v dostatočnom predstihu, a to najmenej tri pracovné dni vopred uvedením informácií o zmenách na stránkach tohto portálu alebo doručením správy na e-mailovú adresu užívateľa.

VIII. článok – Sankcie

Prevádzkovateľ môže uplatniť sankcie v prípade, že užívateľ využíva portál v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi či porušuje tieto Pravidlá. Prevádzkovateľ môže použiť ktorúkoľvek z týchto sankcií: upozornenie užívateľa, okamžité obmedzenie používania portálu alebo zamedzenie používania portálu voči užívateľovi.

IX. článok – Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek meniť. Prevádzkovateľ oznámi zmeny na internetových stránkach tohto portálu. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením týchto Pravidiel vyjadrí užívateľ tým, že bude tento portál naďalej používať a využívať služby prevádzkovateľa.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých