Informačné centrum mladých Malacky

Adresa:

Závodská 679
90873 Veľké Leváre


Telefón: 0910 228 919
Fax:
E-mail: icmmalacky@gmail.com

Otváracie hodiny:

Konzultácie sú možné po vopred dohodnutom termíne alebo kedykolvek online na icmmalacky@gmail.com

Riaditeľ: Ing. Peter Kottlik
Tel. riaditeľ:

Konzultant: Lucia Ludvigh Cintulová, Miriam Kottlik
Tel. konzultant: 0910 228 919

Rok založenia: 2018

IČO:

Dokumenty: Zobraziť

Služby, ktoré poskytujeme:

Informačný a pracovný servis:
- informácie o voľbe povolania a výbere zamestnania
- adresy inštitúcií a organizácií činných v oblasti trhu práce
- informácie o aktuálnych ponukách práce

Vzdelávanie:
- informácie o možnostiach štúdia na Slovensku a v zahraničí
- informácie o možnostiach rekvalifikácie a prebiehajúcich kurzoch
- informácie o medzinárodných školeniach a seminároch určených pre zvýšenie zručností, vedomostí a rozvoj talentu mladých ľudí
- adresy organizácií a inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a celoživotného učenia

Cestovanie:
- informácie o možnosti cestovania na Slovensku a v zahraničí
- informácie o možnostiach ubytovania
- informácie a dôležité adresy na Slovensku a v zahraničí na:
- veľvyslanectvá
- zastupiteľské úrady

Voľný čas:
- informácie v oblasti využívania voľného času (záujmové krúžky)
- voľnočasové aktivity pre deti a mládež podľa aktuálnej ponuky

Základné a odborné poradenstvo:
- orientované na riešenie
- orientované na úlohy
- orientované na človeka

Občan a spoločnosť:
- organizácia a realizácia preventívnych aktivít a vzdelávacích projektov s cieľom vykonávať činnosti, ktoré smerujú k znižovaniu výskytu negatívnych javov a sociálno-patologických javov, zabraňovať ich šíreniu, prehlbovaniu a neutralizovať faktory vedúce k ich vzniku.
- prevencia sociálno-patologických javov a eliminácia ich negatívnych dôsledkov vrátane boja proti konaniu porušujúcemu ľudské práva a slobody;
- výchovno-vzdelávacia činnosť metódami neformálneho vzdelávania a aktívneho učenia zameraná na ohrozené skupiny mladých ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím vrátane organizácie aktivít na zmysluplné využívanie voľného času mladých ľudí;
- realizácia aktivít zameraných na ochranu a obhajobu ľudských práv a boj proti akýmkoľvek formám neznášanlivosti, intolerancie, diskriminácie, rasizmu a xenofóbie voči ohrozeným sociálnym skupinám;
spolupráca, prepájanie a sieťovanie subjektov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, ktorých poslanie a činnosť korešponduje s víziami, cieľmi a činnosťou občianskeho združenia smerom k zlepšovaniu podmienok v oblasti politiky zamestnanosti, mládežníckej politiky, dobrovoľníctva a neformálneho vzdelávania.

Iné:
- organizujeme školenia zamerané na ľudské práva a ochranu ľudskej dôstojnosti
- organizujeme školenia orientované na zvyšovanie finančnej gramotnosti
- poskytujeme bezplatný prístup na internet a možnosť vyhľadávania informácií podľa záujmu a potrieb mladých ľudí
- zabezpečujeme tlač a kopírovanie dokumentov pre zmysluplné účely a potreby mladých ľudí

Aktuality

obrazok

Kariérna budúcnosť mladých

ICM ML Spravodajstvo | Štvrtok, 16. Máj 2019

Veľmi nás potešil workshop pod názvom „Your Career, Your Future - Map it, Tap it, Grow it!“ s Dr. Owenom Patrickom Fernandesom, pretože otázky, ktorým sa venoval, si práve naši mladí ľudia stanovili ako vzdelávací cieľ pre Mládežnícku výmenu 2019 s názvom Generation X, Y, Z na trhu práce. ICM Malacky (ktorého zriaďovateľom je Protect work) sa v tomto projekte bude venovať prehlbovaniu generačných priepastí na pracovisku a age manažmentu, ako aj inovatívným nástrojom…

Viac informácii

obrazok

Kariérne poradenstvo pre mladých

ICM ML Spravodajstvo | Utorok, 14. Máj 2019

Každý mladý človek by chcel vedieť presný návod, ako byť úspešný na trhu práce. Poviem vám tajomstvo. Návod s presnými inštrukciami neexistuje, len silné pozitívne stránky, pevná vôľa a chuť vzdelávať sa a makať na sebe, vás dovedú tam, kam chcete. Mladí ľudia okúsili kariérne poradenstvo na vlastnej koži.
Mladí ľudia sa zúčastnili workshopu kariérneho poradenstva pod mottom: Môj život, moje rozhodnutie, moja kariéra. Mladí ľudia spoznávali svoje…

Viac informácii

obrazok

ICM Malacky rozbieha kariérne poradenstvo pre mladých

ICM ML Spravodajstvo | Utorok, 16. Apríl 2019

Zástupkyňa z ICM Malacky sa zúčastnila školenia na podporu rozvoja kariérneho poradenstva pre mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce. ICM Malacky v roku 2019 rozbieha kariérne poradenstvo pre žiakov 7-9.ročníka na základných školách a pre prvé ročníky stredných škôl. Išlo o dvojfázové neformálne vzdelávanie, pomocou ktorého účastníci rozšírením svojich vedomostí a kompetencií v oblasti kariérového poradenstva získali predpoklady stať sa jedným…

Viac informácii

Fotogaléria

Vyber si svoje Informačné centrum mladých