Informačné centrum mladých Malacky

Adresa:

Závodská 679
90873 Veľké Leváre


Telefón: 0910 228 919
Fax:
E-mail: icmmalacky@gmail.com

Otváracie hodiny:

Konzultácie sú možné po vopred dohodnutom termíne alebo kedykolvek online na icmmalacky@gmail.com

Riaditeľ: Ing. Peter Kottlik
Tel. riaditeľ:

Konzultant: Lucia Ludvigh Cintulová, Miriam Kottlik
Tel. konzultant: 0910 228 919

Rok založenia: 2018

IČO:

Dokumenty: Zobraziť

Služby, ktoré poskytujeme:

Informačný a pracovný servis:
- informácie o voľbe povolania a výbere zamestnania
- adresy inštitúcií a organizácií činných v oblasti trhu práce
- informácie o aktuálnych ponukách práce

Vzdelávanie:
- informácie o možnostiach štúdia na Slovensku a v zahraničí
- informácie o možnostiach rekvalifikácie a prebiehajúcich kurzoch
- informácie o medzinárodných školeniach a seminároch určených pre zvýšenie zručností, vedomostí a rozvoj talentu mladých ľudí
- adresy organizácií a inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a celoživotného učenia

Cestovanie:
- informácie o možnosti cestovania na Slovensku a v zahraničí
- informácie o možnostiach ubytovania
- informácie a dôležité adresy na Slovensku a v zahraničí na:
- veľvyslanectvá
- zastupiteľské úrady

Voľný čas:
- informácie v oblasti využívania voľného času (záujmové krúžky)
- voľnočasové aktivity pre deti a mládež podľa aktuálnej ponuky

Základné a odborné poradenstvo:
- orientované na riešenie
- orientované na úlohy
- orientované na človeka

Občan a spoločnosť:
- organizácia a realizácia preventívnych aktivít a vzdelávacích projektov s cieľom vykonávať činnosti, ktoré smerujú k znižovaniu výskytu negatívnych javov a sociálno-patologických javov, zabraňovať ich šíreniu, prehlbovaniu a neutralizovať faktory vedúce k ich vzniku.
- prevencia sociálno-patologických javov a eliminácia ich negatívnych dôsledkov vrátane boja proti konaniu porušujúcemu ľudské práva a slobody;
- výchovno-vzdelávacia činnosť metódami neformálneho vzdelávania a aktívneho učenia zameraná na ohrozené skupiny mladých ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím vrátane organizácie aktivít na zmysluplné využívanie voľného času mladých ľudí;
- realizácia aktivít zameraných na ochranu a obhajobu ľudských práv a boj proti akýmkoľvek formám neznášanlivosti, intolerancie, diskriminácie, rasizmu a xenofóbie voči ohrozeným sociálnym skupinám;
spolupráca, prepájanie a sieťovanie subjektov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, ktorých poslanie a činnosť korešponduje s víziami, cieľmi a činnosťou občianskeho združenia smerom k zlepšovaniu podmienok v oblasti politiky zamestnanosti, mládežníckej politiky, dobrovoľníctva a neformálneho vzdelávania.

Iné:
- organizujeme školenia zamerané na ľudské práva a ochranu ľudskej dôstojnosti
- organizujeme školenia orientované na zvyšovanie finančnej gramotnosti
- poskytujeme bezplatný prístup na internet a možnosť vyhľadávania informácií podľa záujmu a potrieb mladých ľudí
- zabezpečujeme tlač a kopírovanie dokumentov pre zmysluplné účely a potreby mladých ľudí

Aktuality

obrazok

Dosiahnuté úspechy pri práci s mladými ľuďmi

ICM ML Spravodajstvo | Streda, 27. Január 2021

ICM Malacky (zriaďovateľ OZ Protect work) realizuje komplexný rozvojový program, vďaka ktorému zvyšuje šance mladých ľudí na úspešnú pracovnú integráciu a dosahovanie životných cieľov. Komplexný rozvojový program je určený pre mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia, tým môže byť geografické prostredia, rodinné zázemie, vek či zdravotné postihnutie, aby sme maximalizovali ich potenciál a nachádzali spoločne cesty k ich osobnostnému rozvoju. Program je postavený…

Viac informácii

obrazok

Participácia vidieckej mládeže

ICM ML Spravodajstvo | Pondelok, 21. December 2020

OZ Protect work (zriaďovateľ ICM Malacky) sa zapojilo do projektu RMS - Európsky dialóg s mládežou a v spolupráci so vidieckou mládežou za účelom mapovania možností participácie mladých ľudí a analýzy bezpečnosti a prístupnosti virtuálnych nástrojov a informácií pre všetkých mladých ľudí vytvorilo výstupy, ktoré hovoria o nízkej úrovni participácie vidieckej mládeže na verejnej politike a nerovnosti príležitostí pre všetky skupiny mladých ľudí. .

Viac informácii

obrazok

Diverzita vo vzdelávaní

ICM ML Spravodajstvo | Sobota, 05. December 2020

ICM Malacky (zriaďovateľ OZ Protect work) rozbehol novú a modernú formu neformálne vzdelávania, v rámci ktorého sme sa venovali diverzite vzdelávania.
Cieľom bolo skvalitniť v súčasnej pandemickej kríze pre Covid-19 vzdelávanie, ktoré sa transformovalo do online priestoru. Hovorili sme o tom, čo znamená diverzita vo vzdelávaní a
aké moderné online nástroje možno využiť pri vytváraní inkluzívneho vzdelávacieho prostredia, ktoré zvýši participáciu mladých…

Viac informácii

Fotogaléria

Vyber si svoje Informačné centrum mladých