Aktuality ICM Malacky

Kariérna budúcnosť mladých

ICM ML Spravodajstvo | Štvrtok, 16. Máj 2019

obrazok
Veľmi nás potešil workshop pod názvom „Your Career, Your Future - Map it, Tap it, Grow it!“ s Dr. Owenom Patrickom Fernandesom, pretože otázky, ktorým sa venoval, si práve naši mladí ľudia stanovili ako vzdelávací cieľ pre Mládežnícku výmenu 2019 s názvom Generation X, Y, Z na trhu práce. ICM Malacky (ktorého zriaďovateľom je Protect work) sa v tomto projekte bude venovať prehlbovaniu generačných priepastí na pracovisku a age manažmentu, ako aj inovatívným nástrojom ako sklbiť staršie a mladšie generácie na pracovisku tak, aby spolu lepšie komunikovali, kolaborovali a plnili pracovné úlohy. Tiež sa budeme venovať otázkam multikultúrneho pracovného prostredia, nakoľko slovenský trh práce sa mení a vzrastá kultúrna a technická diverzita na trhu práce.
Ďakujeme Dr. Owenovi Patrickovi Fernandesovi a Iuvente, Slovenskému inštitútu mládeže za inšpiráciu a možnosť osvojiť si inovatívne metódy pri práci s mládežou. Kľúčom je naučiť mladých ľudí poznať svoj vrodený potenciál a silné stránky, aby dokázali uspieť v osobnom i pracovnom živote. Ak dobre poznajú samých seba, dokážu vyťažiť zo svojich silných stránok a tým aj dosiahnuť úspech v živote. V rámci kariérneho poradenstva učíme mladých ľudí sebapoznaniu a uvedomeniu si vlastnej hodnoty a zodpovednosti za kariérny úspech, čo potvrdzuje pracovník s mládežou ICM Malacky.
Súhlasíme s tvrdením Dr. Owena, že ak prinesieme na trh vlastnú pridanú hodnotu, nebudeme nahradený automarizovanými strojmi. Preto učíme mladých ľudí nachádzať tieto hodnoty v sebe a predávať ich ďalej spoločnosti, teda budovať ľudský a sociálny kapitál.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých