Aktuality ICM Malacky

Participácia vidieckej mládeže

ICM ML Spravodajstvo | Pondelok, 21. December 2020

obrazok
OZ Protect work (zriaďovateľ ICM Malacky) sa zapojilo do projektu RMS - Európsky dialóg s mládežou a v spolupráci so vidieckou mládežou za účelom mapovania možností participácie mladých ľudí a analýzy bezpečnosti a prístupnosti virtuálnych nástrojov a informácií pre všetkých mladých ľudí vytvorilo výstupy, ktoré hovoria o nízkej úrovni participácie vidieckej mládeže na verejnej politike a nerovnosti príležitostí pre všetky skupiny mladých ľudí. .

Zrealizovali sme 6 konzultácií s vidieckou mládežou do 18 rokov zameraných na opatrenia, ako zaistiť rovný prístup k bežným rozhodovacím procesom pre všetkých mladých ľudí z rôzneho sociálneho prostredia.

Mladí ľudia diskutovali o možnostiach zapájania sa do občianskeho života, rozvoja participácie a kritického myslenia ako aj o význame digitálneho sveta, ktorý dáva možnosť rozvíjať si digitálne zručnosti, ale na druhej strane so sebou prináša i kyberiziká, ktorým generácia Z má vedieť čeliť.

Z mapovania zapájania mladých ľudí do rozhodovacieho procesu vyplynulo, že chýbajú komunikačné mosty medzi mládežou a samosprávou. Mladí ľudia by privítali väčší priestor na aktívnu občiansku participáciu, kde by mohli využiť svoj talent bez nutnosti byť členom formálnej štruktúry/organizácie. Za vhodný nástroj považujú „odkaz pre starostu/primátora“, cez ktorý môžu bez obáv vyjadrovať svoje pripomienky, podnety a názory.

Na druhej strane potrebujú mentora, alebo mládežníckeho lídra, ktorý by ich posmelil na ceste k dosahovaniu vlastných cieľov, rovesnícke pôsobenie pozitívne vplýva na zvyšovanie komunitného života a participácie mladých ľudí. Online nástroje považujú za kľúčové v procese zapájania znevýhodnených skupín do participácie a zároveň upozornili na riziká spojené s virtuálnym svetom.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých