Aktuality ICM Partizánske

Chcete študovať na vysokej škole v Partizánskom ?

ICM PE Spravodajstvo | Utorok, 10. Jún 2008

Vyše 270 maturantov len z Partizánskeho skončilo v minulých dňoch štúdium na stredných školách a mnohí v ňom chcú pokračovať na vysokých školách. Viacerí možno nepostrehli informáciu, že od budúceho akademického roku 2008/2009 sa môžu rozhodnúť aj pre vysokoškolské štúdium v detašovanom pracovisku v Partizánskom.

Ide o Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorá v Partizánskom na základe podpísanej zmluvy s predstaviteľmi mesta otvára študijné odbory sociálna práca a ošetrovateľstvo.

Detašované pracovisko VŠZaSP má pokryť vysokoškolské vzdelávacie potreby záujemcov o vysokoškolské vzdelanie zamerané na sociálno –zdravotnícku prácu v územnej oblasti najmä miestneho regiónu, ako aj stredoslovenského a západoslovenského kraja v študijnom odbore Sociálna práca a v študijnom odbore Ošetrovateľstvo formou externého bakalárskeho štúdia.

Detašované pracovisko vysokej školy s medzinárodnou akreditáciou bude zriadené v priestoroch bývalej ZŠ I. na Námestí SNP v Partizánskom od 1.septembra 2008. Forma štúdia bude buď v týždenných blokoch, alebo víkendovo. Školné za semester pri externej forme štúdia je stanovený na 6 990 Sk. Oba študijné odbory sú zatiaľ 3-ročné bakalárske, s predpokladom pokračovania v druhom magisterskom stupni.

Termín na podanie prihlášok je 30.jún 2008 na Rektorát VŠZaSP sv. Alžbety, na adresu: Palackého 1, P.O.Box 104, 810 00 Bratislava. So všetkými potrebnými náležitosťami ako pri prihláškach na iné vysoké školy ich záujemcovia môžu do uvedeného termínu odovzdať aj v sídle firmy Area Medica Slovaca na Jesenského ul. V Partizánskom.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých