Dokumenty ICM Považská Bystrica

Výročná správa 2011

ICM_VS_2011.docICM_VS_2011.doc

VS2010

Informačné centrum mladých Považská Bystrica

Výročná správa za rok 2010

1.Charakteristika a informácie o ICM P. Bystrica

Informačné centrum mladých Považská Bystrica je občianske združenie, ktoré vzniklo v októbri r. 2007 z iniciatívy mladých ľudí žijúcich v Považskej Bystrici a jej okolí.  ICM bolo zriadené ako inštitúcia na zabezpečenie a ochraňovanie oprávnených záujmov a práv mladých ľudí, na zabezpečenie objektívnych požiadaviek v ich každodennom živote. ICM je v zmysle zákona SNR č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, mladých ľudí a právnických osôb. So sídlom v budove MŠK P. Bystrica na ulici Športovcov č. 340.
Cieľová skupina

Cieľovú skupinu tvoria predovšetkým všetci mladí ľudia vo veku do 30 rokov , ktorí sa zaujímajú o informačný a poradenský servis a mladí ľudia s nedostatkom príležitostí

2. Základné ciele ICM P. Bystrica

Medzi naše hlavné ciele patrí zvyšovanie informovanosti mládeže v regióne, podpora a rozšírenie prístupu mladých ľudí k informáciám, poskytovanie kvalitných informačných a poradenských služieb, organizovanie neformálnych aktivít také, ktoré mládež oslovia, vzbudia záujem a zlepšia informovanosť mladých ľudí vo veku od 0 – 30 rokov a poskytnú im riešenia pre ich problémy

3. Naše aktivity a úspechy v roku 2010
Poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mládež v oblastiach:
Informačný a pracovný servis, vzdelávanie, cestovanie, občan a spoločnosť, voľný čas vrátane oblastí týkajúcich sa participácie detí a mládeže, odborné poradenstvo, príležitosti pre dobrovoľníkov, našim klientom boli podávané relevantné informácie z overených zdrojov podľa potrieb a požiadaviek klientov. Informačný servis bol realizovaný denne v čase od 11:00- 17:00 osobnou konzultačnou činnosťou prostredníctvom vyškolenej konzultantky počas celého roka 2010.
3.1. Workshopy
Workshopy na tému šikanovanie na školách na III. ZŠ v Pov. Bystrici . V poslednom čase sa v školách, no i v bežnom živote , stretávame so šikanovaním častejšie ako v minulosti, preto sme spolu s výchovným poradcom vybrali túto tému. Keďže väčšinou sa šikanovanie odohráva bez účasti dospelých, žiaci potrebujú stratégiu a informácie ako sa chrániť , kde hľadať pomoc, na koho sa obrátiť. Našim cieľom bolo, aby mládež získala informácie a praktické rady a spôsoby ako zvládnuť šikanu, ako pomôcť jeden druhému, vyvinúť si vlastné nápady ako sa týmto javom chrániť.
Kyberšikana – téma nášho workshopu istú osvetu vidíme v prevencií vo výchove, ako správne využívať informačno – komunikačné technológie, za potrebné považujeme dať akcent medzi žiakmi , že internet je virtuálny svet má svoje špecifické charakteristiky , ktoré ho odlišujú od bežného soc. prostredia: poskytnuté informácie z ohrozenia vo virtuálnom priestore.
Workshopy zamerané na participáciu mládeže- ktoré boli postupne realizované pre zástupcov stredných škôl z Pov. Bystrice v spolupráci s Pedagogicko- psychol. poradňou, zástupcami mesta. Jednotlivé témy workshopov : Osobnosť a osobnostné vlastnosti, Výchova k demokracií a k aktívnemu občianstvu, Miestna a regionálna samospráva
V tomto projekte majú mladí ľudia možnosť vyjadriť svoje názory k mládežníckej politike, poukázať na problémy a názory ako ich riešiť a prispieť k tvorbe politiky voči mládeži. Mladí ľudia z nášho regiónu takto vyjadrili svoje postoje k jednotlivým témam čo zároveň slúži aj ako podklad na tvorbu mládežníckej politiky pre MŠ SR.

4. Nepravidelné aktivity
4.1. Deň otvorených dverí – umožnil mladým ľuďom prístup k informáciám, prezentovali sme našu činnosť ICM. Aktivita bola realizovaná za pomoci našich dobrovoľníkov. Toto podujatie zvýšilo informovanosť verejnosti o činnosti ICM. Našou pomôckou pri poskytovaní boli hlavne naše propagačné materiály, svojpomocne sme vytvorili informačný materiál o ICM Pov. Bystrica.
4.2.Majáles – aj keď sa už v sú časnosti už zvyky a tradície tak nerealizujú , ako v minulosti . Stavba Mája bola vhodná príležitosť dostať sa ku mládeži, na tejto aktivite , ktorú realizoval Mestský mládežnícky parlament s podporou ICM. 
5.Okrem plánovaných aktivít sme realizovali aj:
- tvorivé dielne na V ZŠ v Pov. Bystrici, tvorba svetlonosov,
- výroba vianočných ozdôb ICM P. Bystrica
- deň narcisov , v rámci tohto podujatie sme prezentovali našu činnosť na III. ZŠ v P. B. 
- zúčastnili sme na Burze informácií, ktoré sa konalo na ÚPSVaR v P. B., kde sme podávali informácie o našej činnosti , vytvorili sme infostánok s našim propagačným materiálom : životopis, motivačný list, žiadosť do zamestnania, možnosť štúdia v zahraničí , infopas ...

6.Hodnotenie - úspešnosť projektu a projektových aktivít sme hodnotili na základe dotazníkov, pozorovaní a osobných rozhovorov s účastníkmi aktivít . Spätnú väzbu využívame pre skvalitnenie našej práce a zo získaných výsledkov a údajov sme vychádzali aj pri zostavovaní plánu práce ICM na ďalší rok.
7. Hospodárenie

Rok 2010 Príjmy Výdavky
Dotácia z MŠ SR 9 000
Dotácia z MŠ SR 11 000
Služby 7 151
Mzdy 5 601
Platby do poistných fondov 1 968
Prevádzková réžia 5 280
Spolu 20 000 20 000

VS PB 2009

VS_PB_2009.doc

Výročná správa 2008

VS_PB_2008.docVS_PB_2008.doc

Základné dokumenty

Stanovy ICM Považská Bystrica

Vyber si svoje Informačné centrum mladých