Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 02.07.2018 o 17:50

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/aktuality/artikel/kriticke_a_analyticke_myslenie_mladch_udi_bezpechne_zdieanie_nazorov_na_int/

Kritické a analytické myslenie mladých ľudí - bezpečné zdieľanie názorov na internete.

ICM, n.o. Martin realizovalo dňa 26. júna 2018 workshop na tému Kritické a analytické myslenie mladých ľudí, bezpečné zdieľanie názorov na internete, ktorý sa konal v priestoroch Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine a zúčastnili sa ho žiaci tejto strednej školy.

Cieľom stretnutia bolo pracovať s pojmami kritické myslenie a narábanie s informáciami, utváranie názorov a postojov, kontrola vlastného myslenia a schopnosť odlíšiť to, ktoré informácie sú pravdivé a ktoré sú skreslené alebo nepravdivé, kde sa môžeme na internete stretnúť s netoleranciou. Žiaci mali možnosť vyjadriť sa aj k otázkam, čo je poslanie masmédií v dnešnom svete, či sprostredkovávajú média skutočnosť, čo potrebujú mladí ľudia, aby boli zruční v kritickom myslení, ako odlíšim informácie od dezinformácií, prezentovať svoj názor ako oni chápu kritické myslenie a pojmy s ním súvisiace.
Spoločne sme dospeli k poznaniu, že kritické myslenie je obzvlášť potrebné denne uplatňovať pri práci s informáciami, ktorými sú v súčasnosti mladí ľudia úplne zahltení. Človek s kritickým myslením sa neuspokojí s nedostatočným množstvom informácií, hľadá ďalej, snaží sa analyzovať rôzne pohľady na vec, dáva prednosť objektivite pred subjektivitou a informácie sa snaží overovať. Nedôveruje nejasným a nejednoznačným pojmom a rozlišuje medzi názormi a faktami. Kriticky mysliaci človek nie je len naivným pasívnym príjemcom informácií. Na základe zaujatia vlastného stanoviska si vytvorí o svete obraz sám, nepreberá ho automaticky od druhých. Než spraví konečné rozhodnutie, zváži všetky možné alternatívy.
Prítomní boli oboznámení aj so Správou o mládeži 2018, ktorá popisuje, aká je situácia mladých ľudí na Slovensku v rôznych oblastiach ich života a s programom Erasmus+.

Tento workshop bol realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2020”, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.