Aktuality

Európa pomáha nachádzať prácu

Aktuality | Štvrtok, 29. November 2007

Členstvo Slovenska v Európskej únii nie je prínosom len pre krajinu, ale hlavne pre každého z nás. Iniciatíva EQUAL financovaná Európskym sociálnym fondom poskytla možnosť rozvíjať pracovné zručnosti desiatim znevýhodneným uchádzačom v rámci projektu SIZUS v Žiline.

Hlavným partnerom programu SIZUS sa stala žilinská projektantská a konzultačná spoločnosť v oblasti investičnej prípravy stavieb Proma s.r.o, ktorá sa zaoberá aj developerskou činnosťou. V tejto spoločnosti v rámci rozvojového partnerstva dostalo 10 znevýhodnených uchádzačov šancu získať zamestnanie a rozvinúť svoje zamestnanecké zručnosti.

Bez rozdielu pohlavia, rasy, náboženstva, či sociálneho postavenia s dôrazom na integráciu a reintegráciu znevýhodnených osôb na trh práce, najmä absolventov VŠ bez praxe a osôb starších ako 50 rokov, dala spoločnosť PROMA k dispozícii svoje priestory a know-how.

Príprava a realizácia Programu SIZUS bola zameraná na rozvoj oblastí komunikačných schopností, informačných technológií, cudzích jazykov a samotnú stáž odborného charakteru v oblasti architektúry a projektovania v stavebníctve. Výber účastníkov programu prebehol v mesiacoch máj až august 2006. Samotná realizácia programu SIZUS prebiehala od 4. septembra 2006 v priestoroch spoločnosti Proma a trvala 40 dní. Absolventi hodnotili stáž formou ankety pozitívne. Úroveň školenia, získané poznatky, nadobudnuté pracovné skúsenosti, komunikáciu s tútormi, lektormi, organizátormi a pracovné prostredie získali priemernú známku 7,4 z 10. Možnosť uplatnenia teoretických a praktických poznatkov hodnotili stážisti v priemere „šestkou“.

Z desiatich absolventov stáže zostali pracovať v spoločnosti PROMA štyria, jeden ponuku práce odmietol a ďalšiemu pracovníkovi bola ponúknutá možnosť externej spolupráce, ktorá mu vzhľadom na jeho vek nevyhovovala. Z toho vyplýva, že úspešnosť projektu bola približne 50%, čo je vysoko nad očakávania. Predpokladaná úspešnosť bola totiž iba tridsaťpercentná.

Okrem všeobecne prospešných faktorov, ako je znižovanie nezamestnanosti a odstraňovanie diskriminácie na trhu práce, prinášajú stáže prospech aj pre hostiteľskú firmu. Tá má možnosť spoznať potenciálnych zamestnancov, ich schopnosti, pracovné návyky, aktivitu a ochotu vzdelávať sa. Po absolvovaní stáže môže podnik získať zamestnancov, ktorí sú už v podniku adaptovaní, zaučení a schopní začať okamžite aktívne a naplno pracovať.

Projekt SIZUS je inteligentným riešením pre zamestnávateľa ako zistiť reálnu úroveň teoretickej a praktickej prípravy študenta na vysokej škole. Taktiež je pozorovateľná ochota prispôsobiť vlastné plány a predstavy v konfrontácii so skutočnou ponukou na zamestnanie. Zamestnávateľ získava dostatok času, ktorý neplatí na to aby zistil osobnostné i vedomostné kvality svojho budúceho zamestnanca. Vysokoškolský absolvent má zas možnosť vyskúšať si poznatky zo študovaného odboru v pracovnej praxi, rozšíriť si kvalifikáciu a získať svoje prvé seriózne zamestnanie. Jednoducho projekt SIZSUS je obojstranne výhodná záležitosť, ktorá navyše vďaka grantu z Európskeho sociálneho fondu nezaťaží rozpočet zamestnávateľov.

Bližšie informácie:

http://www.inpublico.sk

http://www.proma.sk

zdroj: http://www.europa.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých