Aktuality

Informačné centrá mladých sa pripájajú ku kampani “Každý iný - všetci rovní”

Aktuality | Pondelok, 26. Jún 2006

Informačné centrá mladých sa pripojili ku kampani ktorej heslom je zasadiť sa za rozmanitosť, ľudské práva a aktívnu participáciu mladých na Slovensku. Táto kampaň sa bude niesť pod názvom "Každý iný - všetci rovní".

Medzi priority kampane patrí zvýšenie záujmu mladých ľudí o rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, propagovanie princípu aktívneho občianstva a participácie, zdôraznenie myšlienky rovnoprávnosti, tolerancie, nenásilia, solidarity, priateľstva, podpory obrany ľudských, občianskych a sociálnych práv a slobôd. Cieľom kampane je osloviť celé spektrum mladých ľudí a dať im priestor zapojiť sa a realizovať svoje myšlienky.

Do tohto procesu aktívne vstúpili aj Informačné centrá mladých a nominovali svojho zástupcu do riadiaceho výboru kampane - Michala DOBIAŠA. Podporou kampane sa ICM pripájajú k európskym lídrom v boji proti negatívnym javom v spoločnosti.

Kampaň “Každý iný - všetci rovní” zahájila Rada Európy už v roku 1995 a po desiatich rokoch sa vracia aj na Slovensko s podporou Ministerstva školstva SR. V každom informačnom centre mladých v SR ako aj na http://www.icm.sk získajú záujemci materiály týkajúce sa podpory myšlienok kampane ako aj možnosť aktívne sa zapojiť do jej podpory prostredníctvom realizácie, či participácie na projektoch.

Informačné centrá mladých na Slovensku vo svojej jednotnej klasifikácii informácií dlhodobo poskytujú informácie o ľudských právach, podpore menšín a rovnoprávnosti, čo sú aj nosné témy kampane.

Kampaň začala prebiehať v júni 2006 a potrvá až do septembra 2007. Počas tohto trvania sa budú realizovať projekty, ktoré napomôžu budovaniu slobodnejšej spoločnosti aj na Slovensku. Bližšie informácie získajú záujemci v každom Informačnom centre mladých, prípadne na stránke http://www.kazdyiny-vsetcirovni.sk, ktorá bude čoskoro spustená.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých