Aktuality

Koľko stojí práca zadarmo?

Aktuality | Streda, 28. Marec 2007

Práca ľudí bez nároku na honorár je ťažko pochopiteľným fenoménom v konzumnej spoločnosti. Neuveriteľných 11 398 hodín bolo odpracovaných 694 dobrovoľníkmi na aktivitách pre viac ako 5 000 mladých ľudí v rámci tretieho kola grantového programu PODAJ RUKU.

Nadácia Intenda v tomto kole podporila čiastkou 800 000 Sk 14 dobrovoľníckych projektov.

Čo vedie v dnešnej trhovo orientovanej spoločnosti mladých ľudí k tomu, aby pracovali vo svojom voľnom čase a zadarmo? Najsilnejšou motiváciou je túžba pomôcť dobrej veci, snaha sebarelizovať sa, kladný vzťah k ľuďom, ktorí sami vykonávajú alebo organizujú dobrovoľnícku prácu, a v neposlednom rade je to možnosť získať nové skúsenosti a poznatky. Príkladom je pomoc dobrovoľníkov na telefonickej linke detskej dôvery, v Kluboch náhradných rodín, pomoc dobrovoľníkov postihnutým deťom, pri ochrane tatranskej prírody, pri organizácii festivalov ako Campfest a Worship Festival, pomoc dobrovoľníkov skautingu, materských centier a ďalšie príklady dobrovoľníkov pracujúcich pre organizácie, podporené z grantového programu PODAJ RUKU.

Na čo sú použité finančné prostriedky grantov, keď práca dobrovoľníkov je bezodplatná?
“V III. kole grantového programu PODAJ RUKU bola podpora zameraná na šírenie informácií o spoločenskom prínose dobrovoľníctva, na vznik pozície koordinátora dobrovoľníkov, na vytváranie podmienok pre dobrovoľníctvo v organizáciách a na dobrovoľnícke centrá”, hovorí Mgr. Zuzana Behríková, programová koordinátorka Nadácie Intenda.

V rámci III. grantového kola Nadácia Intenda podporila 12 projektov zameraných priamo na dobrovoľníkov v konkrétnej organizácii celkovou sumou 500 000 Sk a 2 projekty zamerané na vytvorenie Dobrovoľníckych centier sumou 300 000 Sk. Podporené organizácie použili finančnú podporu na:

 • zorganizovanie seminárov/školení zameraných na prípravu dobrovoľníkov - 38 vzdelávacích dní -v rámci ktorých absolvovalo vzdelávanie 460 dobrovoľníkov
 • aktivity, vďaka ktorým organizácie získali 145 nových dobrovoľníkov
 • zabezpečenie 680 supervíznych hodín, ktoré absolvovalo 34 dobrovoľníkov na Linke detskej dôvery, počas ktorých sa uskutočnilo približne 700 rozhovorov s deťmi (Spoločnosť priateľov detí - Lienka)
 • vznik dobrovoľníckej klubovne, ktorú navštevuje vyše 80 dobrovoľníkov (Detská organizácia FRIGO.)
 • vydanie manuálu pre dobrovoľníkov na prípravu pobytových akcií - Abeceda inštruktora (Mládežnícka organizácia PäťPé)
 • vznikol Klub náhradných rodín, ktorý navštevuje 20 rodín s deťmi v náhradnej starostlivosti (OZ Návrat)

Informačné centrum mladých Levice a SAIA Prešov, n.o:
 • vznik webstránky venovanej náboru dobrovoľníkov
 • vznik dvoch databáz lokálnych MVO poskytujúcich možnosti pre dobrovoľníkov, ktoré obsahujú 38 organizácií
 • vznik dvoch databáz záujemcov o dobrovoľníctvo s kontaktmi na 247 mladých ľudí
 • zrealizované 4 školenia pre dobrovoľníkov zo zapojených organizácií
 • v rámci krajského oceňovania Srdce na dlani boli ocenení 15 dobrovoľníci
 • distribuovaných viac než 7 000 letákov s informáciami o činnosti dobrovoľníckych centier a význame dobrovoľníctva

Celková podpora poskytnutá Nadáciou Intenda počas 3 rokov existencie grantového programu PODAJ RUKU, zameraného na podporu dobrovoľníctva mladých ľudí na Slovensku, predstavuje 1 900 000 Sk.
Štvrté kolo grantového programu PODAJ RUKU, ktoré vyhlasuje Nadácia Intenda v týchto dňoch, má uzávierku prijímania žiadostí o grant dňa 25.4.2007.

V rámci programu PODAJ RUKU Nadácia Intenda rozdeľuje vlastné finančné prostriedky, ktoré získava z hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania s vlastným majetkom - prenájmom nebytových priestorov po SR, ktoré sú v jej vlastníctve. Viac informácii o podporených projektoch nájdete na http://www.intenda.sk

Kontakt:
Ing. Alena Wagnerová
marketingová manažérka
Nadácia Intenda, Pražská 11, 811 04 Bratislava
Tel.: 02/ 57 297 222, e-mail: wagnerova@intenda.sk

O Nadácii Intenda:
Poslaním Nadácie Intenda je podporovať rozvoj spoločnosti priateľskej k mladému človeku a podporovať aktivity mladých ľudí vedúce k naplneniu ich potrieb. Nadácia sa venuje rozvoju sociálnych služieb pre mladých ľudí, podpore ich dobrovoľníckych aktivít, zapájaniu mladých ľudí do verejného života a podpore mládežníckych organizácií. V roku 2001 ju založili Rada mládeže Slovenska, Študentská rada vysokých škôl a Ministerstvo školstva SR ako Nadáciu mládeže Slovenska. Z výnosov vlastného majetku Intenda zatiaľ podporila 159 projektov celkovou sumou 25 397 461 Sk a zároveň investovala 1 981 780 Sk do ďalších podporných aktivít. Získala ocenenie ECPA 2004 (European Crime Prevention Award), cenu európskej verejnosti za najlepší preventívny program proti kriminalite - pre vlastný grantový program “Znižujeme prahy”. Nadácia Intenda je členskou organizáciou Fóra donorov a Global Youth Action Network. Viac sa dozviete na http://www.intenda.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých