Aktuality

Školstvo chce podporiť mobilitu študentov

Aktuality | Piatok, 28. Júl 2006

Na základe správy o audite procesu uznávania dokladov o vzdelávaní navrhuje ministerstvo školstva pripraviť nový zákon o uznávaní. Ten by mal podporiť mobilitu v oblasti vzdelávania.

Ministerstvo školstva realizovalo audit súčasného systému uznávania dokladov o vzdelaní. Správa o výsledkoch auditu, ktorú dnes prerokovala vláda, tvrdí, že je tento proces zložitý a brzdí mobilitu pracovných síl, študentov či vedcov. Uznávanie dokladov o vzdelaní a odbornej kvalifikácii upravuje viacero zákonov a vyhlášok.

Ministerstvo školstva navrhuje pripraviť nový zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní. Ten by proces uznávania zjednodušil a vymedzil právomoci orgánov, ktoré doklady v súčasnosti uznávajú - škôl, ministerstva školstva a krajských školských úradov, ktoré chce nová vláda od roku 2007 zrušiť. Zákon by tiež doplnil zásady používania akademických titulov získaných v zahraničí či postup pri uznávaní jazykových skúšok.

V súčasnosti o uznaní časti štúdia žiaka v zahraničí rozhoduje príslušná základná, stredná alebo vysoká škola. Vedenie školy rozhoduje o doplňujúcich skúškach a zaradení žiaka alebo študenta po návrate zo zahraničia do príslušného ročníka.

Právomoc uznať doklad o ukončení vzdelania v zahraničí na základnej alebo strednej škole majú krajské školské úrady. V prípade vysokoškolského vzdelania ju majú slovenské vysoké školy, ktoré uskutočňujú štúdium v rovnakom alebo príbuznom odbore, prípadne Ministerstvo školstva SR, ak taká neexistuje. Doklady o vzdelaní na profesijné účely uznáva rezort školstva. Za uznávanie dokladov o vzdelávaní na ministerstve školstva zodpovedá Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. Konečné povolenie vykonávať v SR regulované povolanie vydáva príslušný štátny orgán, napr. živnostenský úrad.

Posilnenie mobility študentov, vedeckých a výskumných pracovníkov je jedným z cieľov Bolognského procesu v EÚ. Za hlavné bariéry mobility sa považuje uznávanie kvalifikácií, financovanie štúdia v zahraničí, jazyková bariéra, nedostatočné informácie a administratívne prekážky. Európska únia vytvorila viacero nástrojov na posilnenie mobility v oblasti vzdelávania, napríklad program Erazmus.

V rámci Európy študovalo v akademickom roku 2001/02 v zahraničí 2,7% európskych študentov. Z toho si 78% vybralo inú európsku krajinu. Vo všeobecnosti však prichádza do EÚ-25 študovať o 60 000 viac študentov než z Únie odchádza do zahraničia.

ZDROJ: http://www.changenet.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých