Aktuality

Systém finančnej podpory práce s deťmi a mládežou je transparentný.

Aktuality | Streda, 20. September 2006

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike považuje súčasný systém finančnej podpory práce s deťmi a mládežou na Slovensku za dobrý a transparentný. Finančná podpora je poskytovaná na základe splnenia kritérií podľa Podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládežou na roky 2004 až 2007. Tým je dodržaná rovnosť šancí všetkým subjektom a každý žiadateľ pozná kritéria rozhodovania.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike ako reprezentant subjektov pracujúcich v oblasti informácií pre mládež v tejto súvislosti oceňuje, že Ministerstvo školstva SR už od roku 2001 pravidelne podporuje aj aktivity zamerané na zvyšovanie informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí. Táto podpora je vo forme “Programu Informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež” ako súčasť Podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládežou na roky 2004 - 2007.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike je strešnou organizáciou pre sieť Informačných centier mladých pôsobiacich na Slovensku. V súčasnej dobe 16 regionálnych ICM celoplošne pokrýva Informačno-poradenské služby pre mládež z rôznych oblastí ich života.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ZIPCeM) ako reprezentant siete organizácií aktívne pracujúcich s informáciami pre mladých ľudí na Slovensku pristúpilo v uplynulom období k napĺňaniu cieľov Európskej charty Informácií pre mládež.

Táto charta je základným pilierom národných politík a spoločnej európskej platformy, zameranej na prácu s mládežou. Jej cieľom je súhrn odporúčaní smerujúcich k rozvoju informačných a poradenských služieb pre mládež a návod na aplikáciu všetkých foriem mnohostrannej práce s informáciami pre mládež.

Michal Dobiaš
Predseda ZIPCeM

Vyber si svoje Informačné centrum mladých