Aktuality ICM Malacky

Školenie mladých lídrov

ICM ML Spravodajstvo | Pondelok, 25. Február 2019

obrazok
Vzdelávanie „Mladí lídri v ľudských právach“ využíva princípy neformálneho vzdelávania a techniky aktívneho učenia na zvýšenie kompetencií v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a rozvoja ľudsko-právnej gramotnosti u mladých ľudí vo veku 13-20 rokov. Cieľom je vyškolenie mladých lídrov, ktorí sa stanú vzorom pre svojich rovesníkov v oblasti ochrany ľudských práv, ukážu im správne smerovanie, neformálnym vzdelávaním sa podarilo vytvoriť sieť aktívnej občianskej skupiny mladých ľudí, u ktorých sa rozvinuli zručnosti potrebné na šírenie povedomia o ľudských práv a elimináciu protiprávnych konaní proti ľudskosti, ľudskej dôstojnosti a podporiť rešpektovanie práv iných. 15 mladých ľudí v priebehu pol roka z rôznych regiónov boli vyškolovaní, aby sa z nich stali lídri v oblasti ochrany ľudských práv.
Mladí ľudia boli vyškolení nielen vo vedomostiach a zručnostiach v oblasti ochrany ľudských práv, ale aj boli vedení k uvedomeniu si základného princípu správania: ak si vážim seba, budem si vážiť aj druhých a vzájomný rešpekt mi nedovolí pošliapať niekoho dôstojnosť, napadnúť ho, osočovať, ponižovať či inak ubližovať druhým.

Vyškolení mladí aktivisti boli vzdelávaní a motivovaní k tomu, aby šírili porozumenie, znášanlivosť a pozitívnymi príkladmi odsúdili správanie, ktoré stojí proti ľudských právam, naučili sa vzájomnému rešpektu, úcte a tolerancii, odstraňovali silné tendencie k rasistickým a nenávistným prejavom, ktoré sa v školskom prostredí a v mládežníckej komunite najčastejšie objavujú.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých