Aktuality ICM Martin

“Podpora tvorby politiky mládeže a participácie MPM na verejnom živote mesta Martin”.

ICM MA Spravodajstvo | Piatok, 01. Február 2008

Informačné centrum mladých v Martine a mesto Martin realizovali v období od 1.8.2007 do 31.12.2007 v rámci programu podpory participácie mladých ľudí na živote obce projekt

Hlavným cieľom projektu bolo pokračovanie činnosti a podpora aktivít vytvoreného parlamentu mladých a zapojiť ďalších mladých ľudí aktívne participovať na živote obce, zúčastniť sa na konzultáciách o témach, ktoré sa či už priamo alebo nepriamo dotýkajú ich života, zaoberať sa mládežníckou politikou, do sféry ktorej patrí najmä neformálne vzdelávanie, participácia, informácie, dobrovoľníctvo mladých, sociálna oblasť, vytváranie podmienok, ktoré zabezpečujú efektívnu spoluúčasť mladých ľudí na chode obce.
Realizáciou projektu sme dosiahli nasledovné plánované ciele:
• vytvorenie podmienok pre neformálne vzdelávanie, usmerniť mladých ľudí v ich aktívnom prístupe k participácii a vyškoliť ich pre ďalšiu činnosť MPM,
• naďalej vytvárať podmienky a priestor pre pravidelné stretávanie sa mladých ľudí a členov MPM so zástupcami mesta Martin za účelom výmeny informácií a mapovania konkrétnych požiadaviek a potrieb mladých ľudí,
• vytvorenie sekcie na webovej stránke mesta Martin, kde je vyhradený priestor pre informácie mladým, ich rozvojové aktivity, projekty a iné, s prepojením na web stránku ICM,
• na MsZ mesta Martin vzišlo uznesenie č. 209/2007 na podnet členov Martinského parlamentu mladých a na návrh pána Horeckého, v ktorom sa členovia MPM zaujímali a žiadali vytvorenie skateboardového parku v Martine, ktorý v meste doteraz nie je a je oň zo strany mladých ľudí záujem,
• na Komisiu kultúry, školstva a vzdelávania budú prizývaní členovia MPM ako prísediaci za účelom predkladanie potrieb a návrhov zo strany mladých ľudí žijúcich v našom meste,
• účasť ďalších mladých ľudí na MsZ ako pozorovateľov s cieľom vidieť a oboznámiť sa s priebehom MsZ a získať predstavu o práci poslancov MsZ.

obrazok

Projekt bol spolufinancovaný MŠ SR

Vyber si svoje Informačné centrum mladých