Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing listDôverne a na rovinu

Obrazok kategorie Drogová závislosť

Na Slovensku sa naďalej trestajú najmä užívatelia

Dôverne a na rovinu | Pondelok, 09. August 2010

Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS-OSF) sa na základe dlhodobého záujmu o oblasť drogovej problematiky na Slovensku rozhodla uskutočniť projekt evalvácie vybraných drogových paragrafov. Je to prvý projekt tohto druhu na Slovensku, ktorý pomocou systematického monitoringu vyhodnocuje dosah uplatňovania vybraných drogových paragrafov (porovnáva ciele zákonodarcu v rámci prijatia Trestného zákona tak, ako sú definované v Dôvodovej správe so skutočnosťou) a zároveň skúma trendy v oblasti užívania drog a trestov ukladaných za ich prechovávanie.

Výskum priniesol niekoľko zásadných zistení, ktoré nasvedčujú, že vytýčené ciele sa nepodarilo v dostatočnej miere naplniť. Platný Trestný zákon síce lepšie odlišuje užívateľov od dílerov nelegálnych drog, no rozlišovanie je v praxi stále nedostatočné. Podľa zákona je užívateľom ten, kto prechováva množstvo drogy najviac v množstve 10 násobku obvykle jednorazovej dávky (predtým najviac jednej dávky). Rozlíšenie na tomto jednom kritériu, ktoré je rozhodujúce pri podaní návrhu trestu, nie je efektívne. Stanovenie jednorazovej dávky pre potreby trestného konania nie je formalizované, čo v praxi môže viesť k rôznym posudkom na tú istú látku z dvoch expertíznych ústavov a k odlišným výsledkom trestného konania.

Polícia sa naďalej zameriava primárne na stíhanie samotných užívateľov, a v porovnaní s nimi len minimálne na stíhanie dílerov. Pozornosť si zasluhuje skutočnosť, že záchyty, ktoré nepostačovali ani na jednu dávku, tvorili v roku 2007 približne 12 % všetkých analýz Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ. Tento vývoj nezodpovedá účelu ochrany jednotlivcov a celej spoločnosti a nemalé finančné prostriedky vynakladané v trestnom konaní predstavujú zbytočné spoločenské a ekonomické náklady. Navyše, podľa súčasnej právnej úpravy je trestné prechovávanie akéhokoľvek množstva akejkoľvek nelegálnej drogy, pričom sa nezohľadňuje miera spoločenského a zdravotného rizika, ktoré príslušný typ drogy predstavuje pre jedinca či spoločnosť.

Z kvalitatívnych zistení Projektu vyplýva, že v trestnom konaní môže dochádzať k zásahom do ľudských práv a dôstojnosti ako nezabezpečenie zdravotníckej pomoci pred/počas vypočutia, nedodržiavanie povinnosti poskytnúť podozrivej osobe poučenie o jej právach a využívanie závislosti na potenciálne získanie informácií (priemerný čas, ktorý strávil užívateľ nevykazujúci známky problémového užívania v cele bol 2 hodiny, pričom pri problémovom užívateľovi v rovnakej situácii to bolo 9 hodín). Ďalším zo zistení projektu je, že polícia zasahuje do práce terénnych programov výmeny ihiel a striekačiek, čo je v priamom rozpore s uplatňovaním politiky ochrany verejného zdravia a zvyšuje potenciálne zdravotné, spoločenské a ekonomické riziká a zvyšuje aj riziko šírenia krvou prenosných ochorení do širšej, drogy neužívajúcej populácie.

Podľa analýzy štatistických údajov a výpovedí užívateľov nedošlo počas sledovaného obdobia k žiadnym výrazným zmenám v cenách drog (cena nelegálnych drog je dlhodobo stabilná a v pomere k rastúcej kúpnej sile na Slovensku efektívne klesá), vzorcoch ich užívania alebo spôsoboch ich zadováženia. Vzhľadom na dosahy vybraných paragrafov na individuálnej, spoločenskej, ekonomickej i zdravotnej úrovni a ich minimálny vplyv na zmeny na drogovom trhu je dôležité začať odborné i politické diskusie o spoločensky a ekonomicky najefektívnejšom nastavení drogovej legislatívy ako i zameraní drogovej politiky na Slovensku.

Na základe analýzy zistení výskumný tím navrhol nasledujúce odporúčania, ako východiskové body diskusie:

(1) Efektívnejšie nastavenie legislatívy,

(2) Zvýšenie dostupnosti injekčného materiálu,

(3) Zlepšenie posudzovania vplyvu zadržanej látky na páchateľa (formalizácia určovania jednorazovej dávky),

(4) Zvýšenie miery využívania alternatívnych trestov a odklonov v trestnom konaní a probačného dohľadu,

(5) Zvýšenie miery posudzovania individuálnych okolností prípadu,

(6) Prerozdelenie práce medzi organizačné jednotky KEÚ PZ,

(7) Zvýšenie kvality vedenia databáz na centrálnej úrovni (GP, SR, PPZ SR, MS SR).

Projekt evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zadala a spolurealizovala Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnermi projektu - Katedrou sociálnej práce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národným monitorovacím centrom pre drogy SR, Katedrou psychológie Univerzity Palackého v Olomouci, a Ústavom verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.

Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnostiZdroj:

http://www.dobrovolnictvo.sk/?node=20&id=1010
pošli na vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk

Komentár (0)         Trvalý odkaz         Odporučiť emailom     Verzia pre tlačFacebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.skovce.sk

zodpovedne.sk