Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing listOdborne o problémoch

Financie - fondy, granty, programy Financie - fondy, granty, programy

Nosíte v hlave nápady, ale chýbajú vám prostriedky na ich realizovanie? Ponúkame vám niekoľko možností nájsť výzvu, ktorú môžete využiť.

Užitočné weby k téme Financie - fondy, granty, programy:
Informačné centrum mladých:www.icm.sk
Národný strategický referenčný rámec 2007-2013:www.nsrr.sk
Nadácia Pontis:www.nadaciapontis.sk
Nadácia Intenda:www.nadaciaintenda.sk
Nadácia Tatra Banky:www.nadaciatatrabanky.sk
Nadácia SPP:www.nadaciaspp.sk
Všeobecná úverová banka:www.nadaciavub.sk
Nadáacia SlSp:www.nadaciaslsp.sk
Dexia banka:www.dexia.sk
Nadácia Poštovej banky:www.nadaciapabk.sk
Nadácia Orange:www.nadaciaorange.sk
 
Regióny:
Komunitná nadácia Bratislava:www.knb.sk
Nitrianska komunitná nadácia:www.nkn.sk
Trenčianska komunitná nadácia:www.trencianskanadacia.sk
Komunitná nadácia zdravé mesto (BB):www.knzm.sk
Revia - Malokarpatská komunitná nadácia :www.revia.sk
Karpatská nadácia (KE):www.karpatskanadacia.sk
Komunitná nadácia Liptov:www.knl.sk
 
Vzdelávanie:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:www.minedu.sk
Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EU:www.asfeu.sk
Stredoeurópska nadácia:www.cef.sk
Škola dokorán:www.skoladokoran.sk
Nadácia Aspekt:www.aspektnd.sk
Nadácia Jána Korca:www.jankorec.sk
 
Pre deti:
Nadácia Pre deti Slovenska:www.nds.sk
Pomoc deťom v ohrození:www.pomocdetom.sk
 
Ľudské práva:
Nadácia Milana Šimečku:www.nadaciamilanasimecku.sk
Nadácia otvorenej spoločnosti:www.osf.sk
Nadácia Charty 77:www.charta77.sk
 
Voľný čas:
Nadácia Krajina harmónie:www.nkh.sk
 
Životné prostredie:
Ekopolis:www.ekopolis.sk
Nadácia Horský park:www.horaren.sk
Operačný program Životné prostredie:www.opzp.sk
 
Umenie:
Nadácia Centrum súčasného umenia:www.ncsu.sk
 
Zdravie:
Nadácia Nádej Martinka Sucháča:www.nadacia-sucho.sk
Nadácia Harmony:www.nadaciaharmony.sk
Slovenská nadácia srdca:www.tvojesrdce.sk
 
Sociálna inklúzia:
Nadácia Socia:www.socia.sk

Knižnica k téme

Info PAS 2010 – prehľad zaujímavých www adries (888kB, pdf)


Cena Nadácie Orange 2011

Financie - fondy, granty, programy

obrazok Nadácia Orange vyhlasuje tretí ročník Ceny Nadácie Orange, jedinečného ocenenia, ktorého cieľom je opätovne vysloviť uznanie mimovládnym organizáciám za ich dlhodobý prínos a snahu prispievať k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti.
V treťom ročníku Ceny Nadácie Orange za rok 2011 je zámerom oceniť dlhodobý prínos a systematické angažovanie sa v jednej z oblastí kľúčových pre činnosť Nadácie Orange.
Ocenenie bude v roku 2012 udelené v troch oblastiach samostatne:
Cena za dlhodobý prínos v oblasti vzdelávania
Cena za dlhodobý prínos v oblasti sociálnej integrácie
Cena za dlhodobý prínos v oblasti regionálneho rozvoja
Nové kolo grantového programu

Financie - fondy, granty, programy

obrazok So začiatkom školského roka 2011 – 2012 otvára Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda už tretíkrát grantové kolo v programe Podpora inovácií vo vzdelávaní.
Tohtoročná výzva na predkladanie projektov sa zameriava na rozvoj aktívneho učenia a samostatného myslenia žiakov a študentov.

Všetky potrebné informácie nájdete v nasledujúcej prílohe: NFST-PIV-2011_-_TS_Vyzva.zip
Študenti môžu vďaka Kia innovation award získať pre školu grant

Financie - fondy, granty, programy

obrazok 22. august 2011 - Kia Motors Slovakia v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlasuje druhý ročník súťaže pre stredné školy v žilinskom a trenčianskom kraji. Nový ročník súťaže Kia Innovation Award je určený pre študentov stredných škôl, ktorí vypracujú projekt na tému bezpečnosti a životného prostredia.
Intenda otvára nominačný proces najlepších doktorandov

Financie - fondy, granty, programy

obrazok Nadácia Intenda vyhlasuje tretie grantové kolo programu Podporujeme individuality. Výzva v prvej fáze smeruje k školiteľom, ktorí môžu predkladať nominácie svojich talentovaných doktorandov.

Cieľovými skupinami programu sú interní doktorandi, ktorí sa budú v školskom roku 2011/2012 v poslednom ročníku štúdia venovať dokončeniu dizertačnej práce. Šesť najlepších z nich získa od nadácie individuálny grant vo výške 5.000 €.

Uzávierka výzvy pre nominácie školiteľmi je stanovená na 1. júl 2011. Bližšie informácie o cieľoch, nominačnom procese, ako aj podmienkach podpory je možné nájsť na internetovej stránke nadácie http://www.intenda.sk.
Podporte rozvojové vzdelávanie na vysokých školách a univerzitách (grantová výzva)

Financie - fondy, granty, programy

obrazok Nadácia Pontis vyhlasuje Grantovú výzvu na podporu vzdelávacích aktivít zameraných na rozvojovú problematiku na slovenských vysokých školách a univerzitách. Cieľom výzvy je podporiť inovatívne nápady vysokoškolských pedagógov a PhD. študentov, ktorých aktivita prispeje k zlepšeniu kvality rozvojového vzdelávania.
Intenda vyhlásila nové grantové kolo

Financie - fondy, granty, programy

obrazok Nadácia Intenda vyhlasuje tretie grantové kolo v rámci programu Rozvíjame občiansku identitu. Cieľom programu je stimulovať ďalší rozvoj aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém, ktorými sú rozvoj aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí a zvyšovanie citlivosti mladých ľudí voči prirodzenej rozmanitosti spoločnosti. Na program je v roku 2011 alokovaná suma 65 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 7 tisíc eur.
Nadácia dexia banky ponúka grantovú podporu v programe zelené obce 2011

Financie - fondy, granty, programy

Výzva k predloženiu žiadosti o grant

Nadácia Dexia banky Slovensko v spolupráci s neziskovou organizáciou Pontis n.o. vyhlasujú druhý ročník celoslovenského otvoreného grantového programu Zelené obce 2011. Cieľom programu je podpora projektov trvalo udržateľného rozvoja v obciach, budovanie infraštruktúry pre alternatívnu dopravu, efektívna starostlivosť o životné prostredie pomocou vytvárania zelených oáz a miest oddychu pre širokú verejnosť a podpora separácie komunálneho odpadu. Nadácia Dexia banky Slovensko na tento účel prerozdelí celkovo sumu 25 000 Euro. O grant sa môžu uchádzať aj žiadatelia podporení v predchádzajúcom ročníku.
SPP opäť ponúka štipendijný program Hlavička 2011/2012

Financie - fondy, granty, programy

Štipendijný program Hlavička vyhlasuje Nadácia SPP už po siedmy krát. Aj naďalej chceme podporovať ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí. O podporu môžu žiadať všetci študenti/ doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, a medicíny, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent/doktorand plánuje venovať.
Šanca pre váš región

Financie - fondy, granty, programy

obrazok V roku 2011 vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu už 7. ročník úspešného grantového programu Šanca pre váš región.

Hlavnou myšlienkou programu je rozvoj regiónov Slovenska za pomoci aktívnych občanov. Formou menších grantov chce program podporovať predovšetkým iniciatívy samotných aktívnych občanov, ktorí chcú meniť a skvalitňovať prostredie v ktorom žijú a napomáhať tak svojmu regiónu a jeho obyvateľom. Snahou programu je podporovať aktívnu spoluprácu mimovládnych organizácií, samospráv a občanov a tak prispievať k rozvoju regiónov.
GRANTOVÁ VÝZVA: Podajme si ruky

Financie - fondy, granty, programy

obrazok NOS - OSF na Slovensku a Emergency Fund v Maďarsku vypisujú spoločnú grantovú výzvu na predkladanie projektov, ktorých hlavným cieľom je prispieť k rozvoju slovensko–maďarských kultúrnych a spoločenských vzťahov a upevniť vzájomné porozumenie medzi oboma národmi.

Maximálna výška grantu:  5 000 Eur

Trvanie projektu: max 1 rok

Uzávierka žiadostí: 4. marca 2011

Viac informácií nájdete po kliknutí na tento odkaz:
http://www.osf.sk/Default.aspx?CatID=82&GrantyId=63
dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti II.

Financie - fondy, granty, programy

obrazok Grantový program:
Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti II.

VÝZVA K PREDLOŽENIU ŽIADOSTI O GRANT

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis vyhlasuje druhý ročník grantového programu Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti. Zámerom programu je podporiť rozširovanie počítačových zručností aktívnych mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov z celého Slovenska, ktorí pôsobia v mládežníckych organizáciách alebo sa vzdelávajú v školských krúžkoch v rámci voľnočasových aktivít. 
Think Big podporí dobré nápady

Financie - fondy, granty, programy

obrazok Druhý ročník paneurópskeho grantového programu spoločnosti Telefónica Think Big podporí 40 mládežníckych projektov z celého Slovenska. Think Big je paneurópsky grantový program, ktorý v Slovenskej republike realizuje O2 v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska. Jedná sa o spoločný paneurópsky projekt dáva práve mladým ľuďom príležitosť zapojiť sa do pozitívnych zmien vo svojom okolí.
Mladí nitrianski filantropi podporia dobré nápady

Financie - fondy, granty, programy

obrazok Skupina dobrovoľníkov v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Mladí nitrianski filantropi. Je to program určený pre mladých ľudí vo veku od 15 do 26 rokov, ktorí majú nápad a chuť urobiť niečo zmysluplné pre svoje okolie.
Podporia verejne prospešné projekty na východnom Slovensku

Financie - fondy, granty, programy

obrazok Karpatská nadácia v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice, s. r. o. dnes vyhlásila už štvrtý ročník grantového programu Spoločne pre región 2011, v ktorom prerozdelí 26 900 EUR. O grant v maximálnej výške 3 300 EUR sa do 25. marca 2011 môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z východného Slovenska.

Facebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.skovce.sk

zodpovedne.sk