O projekte - Stretnutie s ulicou

Stretnutie s ulicou je projekt Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR, ktorý sa konal v roku 2010. Vznikol ako slovenská verzia európskeho projektu Meet the street medzinárodnej neziskovej organizácie ERYICA z Luxemburska. Ide o projekt, v ktorom mladí „žurnalisti“ kladú svojim rovesníkom otázky týkajúce sa ich každodenného života a problémov, ktoré so sebou prináša. Ich odpovede sú natáčené buď mobilným telefónom, alebo na kameru. Videá sú následne upravené, preložené do anglického jazyka a „uploadnuté“ na web.

Považujeme za dôležité prinášať na Slovensko nové zaujímavé projekty z oblasti práce s mládežou. Preto sme sa rozhodli zapojiť do tohto projektu. Chceme, aby ste vy, mladí ľudia, dostali priestor vyjadriť sa k témam, ktoré sa dotýkajú vášho každodenného života. Chceme, aby ste mohli dať najavo, že vám záleží na tom, čo sa okolo vás deje a že na tieto veci máte vlastný názor a nebojíte sa ho vyjadriť.

Ciele, ktoré chce projekt dosiahnuť:

  • podporiť iniciatívu a participáciu mladých ľudí tým, že im projekt poskytne priestor prezentovať svoj pohľad na niektoré témy prostredníctvom peer-to-peer (rovný s rovným) interview,
  • osloviť mladých ľudí pochádzajúcich z rôznorodých prostredí,
  • poukázať tvorcom mládežníckej politiky na témy, ktoré naozaj zaujímajú mladých.

Existencia tejto stránky je výzvou pre vás, mladí ľudia, aby ste sa prejavili a povedali, čo sa vám páči a čo nie, aké riešenia problémov sú pre vás prijateľné, čo považujete za svoje priority a čo by ste chceli zmeniť!

Projekt je súčasne výzvou aj pre vás, ktorí sa podieľate na mládežníckej politike alebo ste aktívni v spoločenskom živote mládeže. Ponúkame vám priestor dozvedieť sa, čo si tzv. neorganizovaná mládež myslí o vašej práci, taktiež priestor načerpať inšpiráciu a nové podnety.

Prečo projekt vznikol?

Základným dokumentom, ktorým sa Európska únia (EÚ) riadi v oblasti mládežníckej politiky, je Biela kniha Európskej komisie, Nový impulz pre európsku mládež. Aktuálne znenie Bielej knihy nájdete na internetovej stránke IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže alebo na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Európska únia presadzuje nové postupy v oblasti spolupráce týkajúcej sa mládeže členských štátov založené na dialógoch venovaných aktuálnym témam. Dáva mladým ľuďom konkrétnu príležitosť aktívne sa zapojiť a zúčastniť sa na formovaní mládežníckej politiky EÚ.

Európska únia chce zistiť, čo mladí ľudia považujú za svoje najväčšie výzvy do budúcnosti. Z tohto dôvodu si vytýčila cieľ diskutovať o tejto téme s mladými ľuďmi a príslušnými organizáciami. Preto je kľúčovým momentom vytvorenie priestoru pre diskusiu medzi európskymi politikmi a mladými občanmi Európskej únie. Je nevyhnutné získať ucelený obraz o tom, čo mladých ľudí zaujíma a čo považujú za dôležité ešte pred tým, ako bude politika relevantná pre ich životy sformulovaná.

Z tohto dôvodu EÚ spolupracuje s medzinárodnou neziskovou organizáciou ERYICA, ktorá združuje informačné a poradenské centrá pre mladých v Európe (www.eryica.org). ERYICA prispieva k formovaniu mládežníckej politiky únie svojou širokou sieťou mládežníckych pracovníkov, prostredníctvom ktorej do tohto procesu aktívne zapája veľké množstvo mladých ľudí, ktorí by neboli oslovení tradičnými komunikačnými prostriedkami.

Organizácia ERYICA vykonáva pre Európsku úniu podľa štruktúrneho rámca, akéhosi plánu aktivít únie, európske konzultácie, v ktorých sa 120 mladých žurnalistov vo veku 15 až 25 rokov pýta a natáča interview s tzv. neorganizovanou mládežou na rôzne témy ich záujmu. Niekoľkomesačným zdieľaním projektu s rovesníkmi z rôznych krajín EÚ sa mladí účastníci projektu stanú akoby multiplikátormi efektu tohto projektu v tom zmysle, že videá budú nielen natáčať, ale natočené videá budú ukazovať svojim priateľom a rodine.

Hlavným cieľom projektu je získať a analyzovať názory mladých ľudí na budúcnosť mládežníckej politiky EÚ. Tie majú slúžiť ako podnety pre Európsku komisiu na správne formovanie mládežníckej politiky EÚ. Európska komisia tak chce získať odpovede na dve základné otázky:

  • Aké sú hlavné úlohy, ktorých by sa mala chytiť mládežnícka politika najbližších rokov?
  • Ktoré, z týchto úloh majú Európsky rozmer a mali by byť do budúcnosti prioritami pre mládežnícku politiku na Európskej úrovni?