Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Ministerstvo školstva akreditovalo vzdelávací program „Štartér“

21.12.2015

Po úspešnej realizácii troch štartérov (Remata, Banská Bystrica a Košice) počas koordinovania aktivít štruktúrovaného dialógu sa Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR rozhodol pre jeho akreditáciu.

Štartér je úspešne akreditovaný!

Niečo viac o ňom:

Cieľovou skupinou vzdelávacieho programu Štartér, sú mladí vedúci vo veku od 15 – 17 rokov a mládežnícki vedúci od 18 – 30 rokov.

Potreba hľadať mladých ambasádorov vznikla z dôvodu realizácie hlavných aktivít v rámci ŠD, ktorými sú okrem národných online a offline konzultácií na vopred určené témy aj okrúhle stoly v jednotlivých mestách Slovenska (ročne v 10 - 15 mestách združených v Únii miest). Okrúhle stoly majú za cieľ naštartovať diskusiu o silných a slabých stránkach mládežníckej politiky v jednotlivých mestách a využiť potenciál a aktivitu, ktorá zákonite počas stretnutia vzniká.

Dôležitým cieľom je podpora mladých lídrov a mladých vedúcich v tom, aby sami dokázali udržiavať aktivitu a iniciatívu ostatných mladých ľudí a stali sa nositeľmi myšlienky, že konzultácie s mladými ľuďmi sú nevyhnutnou súčasťou tvorby miestnej aj národnej mládežníckej politiky. Pre takúto úlohu je potrebné mladých ľudí špeciálne pripraviť. Navyše, mladí ambasádori sa podieľajú na organizácii okrúhlych stolov v mieste bydliska, poskytujú tipy na dôležitých dospelých a podporujú iniciatívy, ktoré na stretnutí vzniknú (ako aj iné iniciatívy). Mladí ľudia sa na pozíciu “ambasádora” (a teda aj na školenie) môžu prihlásiť vo verejnej výzve (sledujte našu stránku http://www.zajednolano.sk) , alebo sú to účastníci a účastníčky okrúhlych stolov.

Z kompetencií potrebných pre funkciu “ambasádora” chýbajú mladým najmä vedomosti a praktické zručnosti o fungovaní samosprávy a mládežníckej politiky miest, obcí, Slovenska a EÚ. Ďalej majú medzery v komunikačných zručnostiach pri oslovovaní aktérov ŠD: mladých ľudí, politikov, úradníkov, rodičov, miestnych podnikateľov, zástupcov občianskych združení a pod. Je potrebné posilniť ich motiváciu a sebamotiváciu, prekonanie skepsy a pochybností o význame a dopadoch občianskeho aktivizmu.

Vzdelávacím cieľom programu je pochopenie systému a úloh samosprávnej politiky a schopnosť interpretovať základné informácie o mládežníckej politike na Slovensku aj v Európskej únii.

Program pozostáva z týchto častí:

a) víkendové školenie (16 hodín),
b) účasť/náčuv na niektorom z okrúhlych stolov (12 hod.)
c) aktívne zapojenie do realizácie okrúhleho stola (12 hod.)

Navyše, pre ambasádorov je vyčlenená samostatná osoba (koordinátor ambasádorov - aktuálne Mária Kullová), ktorý organizuje podporné aktivity ako team building, podporu osobných iniciatív ambasádorov, facilituje komunikáciu atď.

Po absolvovaní školenia získava účastník potvrdenie o účasti, po absolvovaní celého modulu certifikované potvrdenie o akreditácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prvý plánovaný štartér pripravujeme pre vás predbežne v mesiaci február/2016 v Nitre.

Je to zároveň aj výzva pre vás, mladých, ktorí chcete byť súčasťou štruktúrovaného dialógu na Slovensku, zároveň máte ambície zlepšiť svoje komunikačné a prezentačné schopnosti a chcete byť aktívni a dosiahnuť zmenu.

Prihlásiť sa budete môcť tu:

http://zajednolano.sk/kalendar-akcii/

Tešíme sa na Vás!

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach