Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Mladým z Humenného na svojom meste záleží

21.02.2020

Zorganizovali sme ďalšie zo série diskusných stretnutí „Vyjadri sa!“, zameraných na podporu dialógu mladých ľudí a tvorcov politík v mestách a obciach.

V Centre voľného času Dúha v Humennom sme sa 19. – 20. februára 2020 mali možnosť stretnúť s mladými ľuďmi z tohto krásneho mesta. Prišli z Cirkevného gymnázia svätého Jána Zlatoústeho a Strednej odbornej školy technickej. V neformálnej atmosfére sme sa rozprávali najmä o tom, čo sa im v meste páči, čo im chýba a najmä o ich nápadoch a riešeniach na zlepšenie. Nejde len o prázdne reči do vetra, vybrali si projekty, ktoré sa chystajú naozaj aj zrealizovať. O tom, ako to spravia, o ďalšej podpore a mnohých iných dôležitých veciach na druhý deň diskutovali s „dôležitými dospelými“, teda tými, ktorí majú kompetencie, ale aj ochotu im pomôcť.

Pozvanie prijali: primátor mesta Humenné, pán Miloš Meričko, poslankyňa Mestského zastupiteľstva (MsZ) a podpredsedníčka Komisie kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce, pani Silvia Cukrovaná, riaditeľ Centra voľného času, pán Marián Balko, poslanec MsZ a predseda Komisie mládeže a tretieho sektora, pán Martin Ruščanský, poslanec MsZ a podpredseda Komisie pre mládež a tretí sektor, pán Ján Oľha a poslanec MsZ a predseda Komisie životného prostredia a verejnej zelene, pán Tomáš Šudík.

A toto sú riešenia, projekty, ktoré navrhli mladí ľudia na stretnutí a následne ich prezentovali pred svojimi hosťami:

1. Trhy šikovných rúk: priestor pre mladých umelcov v meste, kde by mohli prezentovať a predávať svoje vlastné diela, alebo remeslá, zručnosti, ktorým sa venujú a ktoré majú radi. Okrem toho tu vzniká priestor pre miestnych mladých hudobníkov, ktorí by trhmi sprevádzali. Sami autori projektu sú umelecky založení a poznajú mnoho ďalších, ktorých by chceli osloviť, aby sa zúčastnili.
Všetci hostia tento nápad veľmi ocenili a hneď po stretnutí si autorky projektu dohodli ďalšie konkrétne kroky. Priestory na trhy poskytne CVČ Dúha, mesto sa zapojí do propagácie podujatia. Otvára sa tu aj možnosť prepojenia s komunitou seniorov, kde by bola možnosť prenosu skúseností, či zručností v ručných prácach medzi generáciami.

2. Aj nám na tom záleží: mladí ľudia majú chuť a záujem zapájať sa do diania v meste, ale chýbajú im príležitosti a najmä, informácie. Preto by radi viac prepojili Mládežnícky parlament so strednými školami a celkovo mladými ľuďmi v meste a viac komunikovali aj s vedením mesta. Navrhli niekoľko komunikačných nástrojov, ako napríklad schránky (krabice), do ktorých by mohli mladí hádzať svoje požiadavky, otázky, nápady priamo v školách a pravidelne by sa vyberali a kontrolovali, nástenky, na ktorých by v školách zverejňovali aktuálne informácie ohľadne diania v meste a tiež priestor, kde by sa aktívni mladí ľudia mohli neformálne stretnúť. Tiež komentovali chýbajúcu aktivitu a uzavretosť súčasného mládežníckeho parlamentu, ktorého by sa radi stali členmi.
Hostia vyjadrili obavu z toho, že by sa to mohlo otočiť proti nim, ak by objektívne nebolo možné požiadavky od mladých splniť, mohli by to oni považovať za nezáujem. Toto sa však dá vyriešiť komunikáciou.
Z ďalšej diskusie vyplynulo, že pán riaditeľ CVĆ rád vyhradí neformálny priestor, ktorý môžu mladí využívať a že pán Ruščanský bude tlmočiť požiadavky predsedovi mládežníckeho parlamentu a v blízkej budúcnosti bude možné zrealizovať stretnutie, podať si prihlášky za členov a stať sa tak jeho aktívnou súčasťou. Informoval o tom, že na marcovom rokovaní MsZ bude predložený návrh, aby sa mládežnícky parlament stal poradným orgánom primátora a hlasom mladých v meste.

3. Zmeňme Hubkovú: priestor, ktorý by mohol slúžiť ako oddychová relaxačná zóna, je často zahádzaný odpadkami a takto odrádza ľudí od jeho využívania. Mladí ľudia by radi upravili zničené ohniská a vyčistili Hubkovú od odpadkov.
Aj táto iniciatíva sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom, mladí účastníci boli vyzvaní, aby sa spojili s ďalšími akčnými skupinami, ktoré pravidelne chodia čistiť verejné priestory a ich členmi sú aj prítomní hostia. Pani Cukrovaná vyzvala mladých, aby šírili myšlienku a potrebu ochrany svojho prostredia, aby ho mladí ľudia viac šetrili a neznečisťovali, pretože medzi mladými dnes vníma v tejto téme skôr nezáujem.
Pán Oľha zas pozval všetkých na turistické akcie, ktoré často organizuje a informácie je možné nájsť na jeho stránke na Facebooku.

4. Neformálne športové podujatia v Humennom: akcie, kde by sa mladí ľudia mohli stretávať, kde ich spája spoločný záujem o šport. Mali by to byť mládežnícke amatérske turnaje, do ktorých sa zapoja neformálne skupiny ale aj stredné školy. Nábor by dokázali mladí spraviť sami, mesto by ich mohlo podporiť zabezpečením priestoru.
Hostia odporúčajú osloviť športové kluby v meste a takto naštartovať túto aktivitu.
Okrem športových podujatí hovorili mladí ľudia aj o kultúrnych podujatiach a koncertoch, ako priestoru pre mladých umelcov. Pani Cukrovaná ich vyzvala k zapojeniu sa do prípravy programu na námestí, v rámci pravidelných aktivít, ako je napríklad Kultúrne leto. Tu vidí veľkú príležitosť práve pre mladých umelcov. Rovnako je otvorená ďalším návrhom. Pán Ruščanský informoval o akcii „Neber drogy, ber hudbu“ a plánovanom umeleckom festivale a tiež vyzval mladých k zapojeniu sa.

A čo sa preberalo v diskusii ďalej?
1. Mladí ľudia by ocenili zlepšenie informovanosti v meste, často by sa radi zúčastnili niektorých aktivít, ale dozvedia sa o nich neskoro, o mnohých, aj tu spomínaných, nevedeli vôbec.
- Mesto pripravuje konferenciu príležitostí pre mladých, kde sa dozvedia viac o vzdelávaní, kariére a mnohých ďalších oblastiach svojho života.
- Účastníci boli pozvaní na verejnú prezentáciu projektov participatívneho rozpočtu mesta, ktoré sa konalo práve v deň našej diskusie, 20.2.2020.
- Ako ideálny informačný nástroj pre mladých od mesta účastníci jednoznačne označili Instagram, ktorý teraz využívajú najviac. Zároveň odporúčajú ako správcu mladého človeka, ktorý Instagram využíva a vie s nim pracovať. Hostia túto požiadavku prejednajú s kompetentnými v samospráve mesta.
2. Využívanie verejných priestorov:
- Využívanie priestorov vedľa Kultúrneho a spoločenského strediska na umelecké, ale aj športové aktivity
- Obnovenie Skate Parku
- Využívanie parku vedľa kaštieľa ako oddychovú zónu, môcť si tam v lete rozprestrieť deku a len tak tam byť. V súčasnosti to možné nie je, je to zakázané.
Hostia sa k jednotlivým témam vyjadrili podľa kompetencií. Všetci by radi vyšli mladým v ústrety, preto budú zisťovať, ako to riešiť.

Odporúčania pre ďalšiu prácu s mládežou na lokálnej úrovni:
1. Pripraviť analýzu stavu práce s mládežou a potrieb mladých ľudí v Humennom:
- Poveriť koordinátora/organizáciu, zodpovedného za proces
- Prostredníctvom priamych aktivít s mladými ľuďmi, v rámci zásad lokálnej práce s mládežou
- Zapojiť hlavných aktérov: mládežnícky parlament, Komisia mládeže a tretieho sektora v Humennom, základné a stredné školy v Humennom
- Možnosť využiť grantovú výzvu od MŠVVaŠ SR

2. Nastaviť prácu mládežníckeho parlamentu v meste:
- Zorganizovať informačné stretnutie
- Nastaviť cieľ práce MP, čiastkové úlohy a zodpovednosť, harmonogram

3. Určiť formu a obsah spolupráce samosprávy mesta s mládežníckym parlamentom
- Na základe výstupov z rokovania MsZ, kde má byť MP určený ako poradný orgán primátora mesta
- Mesto a MP sa dohodne na rozsahu a konkrétnych spôsobov spolupráce

4. Posilniť komunikáciu mesta smerom k mladým ľuďom:
- Zriadiť Instagram a určiť správcu, ktorý sa mu bude venovať
- Zabezpečovať pravidelnú výmenu informácií a dianí a pripravovaných aktivitách medzi mestom a mládežníckym parlamentom
- Hľadať ďalšie offline nástroje na prenos informácií (nástenky v školách, stretnutia, na základe potrieb mladých ľudí)

5. Zapojiť mladých ľudí do plánovania využívania verejných priestorov v meste:
- Prizvať ich do komisií MsZ
- Zorganizovať stretnutia zamerané na mapovanie potrieb vo využívaní verejných priestorov (zásady participačnej tvorby politík)

6. Organizovať dobrovoľnícke aktivity pre komunity (nielen mladých ľudí):
- Zabezpečiť efektívne informovanie o nich
- Cieľom je vytvárať prepojenú komunitu v meste a vzťah mladých ľudí k mestu, aby sa znižovalo percento tých, čo opúšťajú Humenné bez následného návratu do mesta

Všetkým, ktorí sa zúčastnili diskusného stretnutia, ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Hlavne za to, že ste venovali svoj čas ostatným a aj takto sa zapojili do verejnej diskusie. A za uvoľnenú a energiou nabitú atmosféru, ktorú sa vám na stretnutí, i počas diskusie podarilo vyčarovať.
Za pomoc a podporu pri organizovaní stretnutia ďakujeme aktivistovi a poslancovi MsZ Humenné Martinovi Ruščanskému, za ústretovosť a poskytnutie priestorov ďakujeme riaditeľovi Centra voľného času Dúha, pánovi Mariánovi Balkovi.
Tešme sa na ďalšie správy z Humenného a aj na prípadné ďalšie stretnutie.

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Macaláková, koordinátorka aktivít ZIPCeM
E: , M: +421 911 183 383

Aktivita bola realizovaná vďaka podpore z programu Európskej komisie Erasmus+ a je súčasťou iniciatívy Za jedno lano - Mladí môžu meniť politiku.

obrazok

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach