Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Naše aktivity: Workshopy o komunikácii s mladými ľuďmi pre pracovníkov zo samosprávy

16.04.2018

Zámerom týchto workshopov bolo zistiť súčasný stav povedomia účastníkov o nástrojoch a metódach komunikácie s mladými ľuďmi a následne ich informovať a pokiaľ je to možné, aj im v krátkych ukážkach predstaviť efektívne metódy komunikácie a význam práce s mládežou vo vzťahu k mestu a samospráve.

Workshopy sme realizovali v nasledovných mestách a termínoch: Piešťany, 8.3.2017, Topoľčany, 28.4.2017, Prievidza, 30.5.2017, Banská Bystrica, 14.6.2017, Snina, 3.7.2017, Humenné, 10.11.2017, Čadca, 25.10.2017, Bratislava, 16.1.2018

Výber zo záverov z aktivít:
Najčastejšie sa stretávame s týmto závermi:
1. Komunikačná stratégia s mladými v meste nie je vypracovaná.
2. Administratívna zaťaženosť pracovníkov verejnej správy na úrovni mesta a minimálne personálne kapacity úradu neumožňujú vykonávať komplexne prácu s mládežou, aj keď všetky účastníčky workshopu ju považujú za dôležitú.
3. Majú možnosť v rámci svojej pôsobnosti sa vzdelávať (zakotvené v pracovnej zmluve), ale uvítali by aj možnosť získania a prehĺbenia a osvojenia si participatívnych metód práce s mládežou.
4. Účastníčky workshopu by veľmi ocenili možnosť vytvoriť systemizované miesto pracovníka, ktorý by plnil prierezové funkcie koordinácie práce s mládežou.
5. Uvítali by možnosť vytvoriť a zúčastniť sa projektu, ktorý by umožnil pilotne vypracovať koncepčné materiály o práci s mládežou.
6. Súčasne však konštatovali, že každý štátny strategický, či koncepčný materiál vyžaduje finančné prostriedky, ktoré nie sú súčasťou týchto dokumentov a v rozpočtoch samospráv na ich implementáciu nie sú financie.

Účastníkom aktivít boli následne zaslané strategické a koncepčné materiály týkajúce sa práce s mládežou na národnej a, ako príklade dobrej praxe, aj niektoré z regionálnych až lokálnych úrovní.
Všetci účastníci budú v budúcnosti oslovovaní za účelom účasti a vzdelávania sa v oblasti práce s mládežou, prednostne v participácii.
Príklady dobrej praxe:
Kysucké Nové Mesto: fungujúci mládežnícky parlament, ktorého koordinátor je členom Komisie pre mládež a šport, Mesto spolupracuje s mladými ľuďmi pri organizácii nimi navrhnutých aktivít. Poskytlo im bezodplatne vlastný priestor – klubovňu.
Banská Bystrica: Rada študentov je poradným orgánom Mestského zastupiteľstva, Mesto priamo podporuje projekty, ktoré Rada organizuje (finančne aj nefinančne, napríklad mládežnícke výmeny)

obrazok

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach