Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Naše aktivity: Workshopy o komunikácii s mladými ľuďmi pre pracovníkov zo samosprávy

16.04.2018

Zámerom týchto workshopov bolo zistiť súčasný stav povedomia účastníkov o nástrojoch a metódach komunikácie s mladými ľuďmi a následne ich informovať a pokiaľ je to možné, aj im v krátkych ukážkach predstaviť efektívne metódy komunikácie a význam práce s mládežou vo vzťahu k mestu a samospráve.

Workshopy sme realizovali v nasledovných mestách a termínoch: Piešťany, 8.3.2017, Topoľčany, 28.4.2017, Prievidza, 30.5.2017, Banská Bystrica, 14.6.2017, Snina, 3.7.2017, Humenné, 10.11.2017, Čadca, 25.10.2017, Bratislava, 16.1.2018

Výber zo záverov z aktivít:
Najčastejšie sa stretávame s týmto závermi:
1. Komunikačná stratégia s mladými v meste nie je vypracovaná.
2. Administratívna zaťaženosť pracovníkov verejnej správy na úrovni mesta a minimálne personálne kapacity úradu neumožňujú vykonávať komplexne prácu s mládežou, aj keď všetky účastníčky workshopu ju považujú za dôležitú.
3. Majú možnosť v rámci svojej pôsobnosti sa vzdelávať (zakotvené v pracovnej zmluve), ale uvítali by aj možnosť získania a prehĺbenia a osvojenia si participatívnych metód práce s mládežou.
4. Účastníčky workshopu by veľmi ocenili možnosť vytvoriť systemizované miesto pracovníka, ktorý by plnil prierezové funkcie koordinácie práce s mládežou.
5. Uvítali by možnosť vytvoriť a zúčastniť sa projektu, ktorý by umožnil pilotne vypracovať koncepčné materiály o práci s mládežou.
6. Súčasne však konštatovali, že každý štátny strategický, či koncepčný materiál vyžaduje finančné prostriedky, ktoré nie sú súčasťou týchto dokumentov a v rozpočtoch samospráv na ich implementáciu nie sú financie.

Účastníkom aktivít boli následne zaslané strategické a koncepčné materiály týkajúce sa práce s mládežou na národnej a, ako príklade dobrej praxe, aj niektoré z regionálnych až lokálnych úrovní.
Všetci účastníci budú v budúcnosti oslovovaní za účelom účasti a vzdelávania sa v oblasti práce s mládežou, prednostne v participácii.
Príklady dobrej praxe:
Kysucké Nové Mesto: fungujúci mládežnícky parlament, ktorého koordinátor je členom Komisie pre mládež a šport, Mesto spolupracuje s mladými ľuďmi pri organizácii nimi navrhnutých aktivít. Poskytlo im bezodplatne vlastný priestor – klubovňu.
Banská Bystrica: Rada študentov je poradným orgánom Mestského zastupiteľstva, Mesto priamo podporuje projekty, ktoré Rada organizuje (finančne aj nefinančne, napríklad mládežnícke výmeny)

obrazok

Späť na novinky

Sme k tebe bližšie

Hľadaj náš profil na sociálnych sieťach