Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

V Topoľčanoch zasadalo Valné zhromaždenie ZIPCeM

21.03.2015

Tohtoročné rokovanie Valného zhromaždenia Združenia Informačných a poradenských centier mladých, ktoré hodnotilo svoju činnosť v predchádzajúcom roku sa konalo po rokovaní Predsedníctva v priestoroch Informačného centra mladých v Topoľčanoch.

Členov predsedníctva a delegátov z Informačných centier mladých privítala a rokovanie otvorila predsedníčka ZIPCeM Elena Valenteje. Osobitne privítala ako hosťa JUDr. Alexandru Gieciovú, prednostku Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou, ktorá stála pri zrode ICM Bánovce nad Bebravou a dlhodobo spolupracuje s ICM Topoľčany.

V rámci pracovnej časti rokovania prítomní uzneseniami schválili dokumenty za rok 2014 a to : Správu o hospodárení ZIPCeM, Výročnú správu ZIPCeM, Správu o činnosti revízora ZIPCeM, správu o plnení uznesení Valného zhromaždenia ZIPCeM od jeho posledného rokovania ako aj návrh na zmenu Prístupovej zmluvy ZIPCeM.

Do čela ZIPCeM bola opätovne zvolená Elena Valenteje. Za čestného člena predsedníctva ZIPCeM bola zvolená Jozefína Štraussová, za podpredsedu ZIPCeM bol zvolený Ladislav Kmeť, do funkcie podpredsedníčky ZIPCeM pre medzinárodné vzťahy Tatianu Petríkovičovú, do funkcie tajomníčky ZIPCeM Marcela Lučanská a za člena predsedníctva Jozef Varga. V ostatných častiach rokovania sa Valné zhromaždenie ZIPCeM zaoberalo ďalšou činnosťou ZIPCeM, ktorej prioritou je realizácia štruktúrovaného dialógu, kampaňou Dve malé dievčatá, ktorú zastrešuje na Slovensku Slovenská katolícka charita a k šíreniu tejto myšlienky sa pridal aj ZIPCeM ako partner kampane. PhDr. Vladimíra Matušíková z ICM Topoľčany odprezentovala možnosti pre Informačné centrá mladých zapojiť sa do výziev v rámci Programov Erasmus+.

Zuzana Valenteje, propagácia aktivít projektu

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach