Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Valné zhromaždenie Združenia Informačných a poradenských centier mladých na Slovensku

11.03.2016

Kľačno, 11.3.2016 - V rekreačnom zariadení Go- Kľačno sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Združenia Informačných a poradenských centier mladých na Slovensku, na ktorom zúčastnení členovia nie len zhodnotili aktivity predchádzajúceho roka 2015, ale aj stanovili svoje úlohy a priority do roku 2016.

Valné zhromaždenie otvorila a viedla predsedníčka Mgr. Elena Valenteje, ktorá privítala prítomných hostí a členov. V úvode stretnutia sa prítomným prihovoril bývalý predseda ZIPCeM Michal Dobiaš, ktorý zhodnotil súčasný stav, v ktorom sa práve ZIPCeM nachádza a usúdil, že Štruktúrovaný dialóg je síce „správnym krokom“ v smerovaní ZIPCeM, netreba však zabúdať na podstatu informačno- poradenskej činnosti, v rámci ktorej sa ZIPCeM ŠD zaoberá. Vyslovil uznanie predsedníčke Elene Valenteje, ktorá po ňom prebrala riadenie Informačných centier mladých, ako aj ostatným niekdajším predstaviteľom ZIPCeM, ktorí ho posunuli o krok dopredu, za čo im vyslovil veľkú vďaku.

Vlastimil Kopeček a Zdeňek Krejsa, zástupcovia partnerskej Asociácie Informačných centier mladých v Českej republike v krátkosti zhodnotili súčasnú situáciu AICM ČR, poďakovali za veľmi inšpiratívne myšlienky a pozvali zástupcov ZIPCeM a jej členských organizácií na Valné zhromaždenie Asociácie, ktoré sa bude konať 7.-8.4.2016 v Brne.

Na poste podpredsedníčky ZIPCeM pre medzinárodné vzťahy vystriedala vo voľbách do orgánov ZIPCeM novozvolená Mgr. Vladimíra Matušíková z ICM Topoľčany Bc. Tatianu Petríkovičovú.

V rámci efektívnejšej činnosti a kvalitnejšej spolupráce, sa ZIPCeM rozhodlo zmeniť podmienky prijímania členských organizácií do siete a otvorilo tak možnosti vstupu rôznorodejším organizáciám. Predsedníčka ZIPCeM zároveň informovala o zámere stať sa súčasťou siete Rady mládeže Slovenska, ako aj snahu o prijatie RMS za svoju členskú organizáciu. Cieľom bude efektívnejšia a transparentnejšia spolupráca strešných organizácií pôsobiacich v mládežníckom treťom sektore.

Valné zhromaždenie ZIPCeM si ako hlavné priority do nastávajúceho obdobia stanovilo okrem sieťovania a rozširovania svojej členskej základne, aj tvorbu novej koncepcie rozvoja ZIPCeM a jej členských organizácií do roku 2020. ZIPCeM má ambíciu rozšíriť svoju pôsobnosť o aktuálne témy v práci s mládežou.

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach