Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

ZIPCeM je koordinátorom aktivít projektu Za jedno lano

19.09.2014

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR sa v lete tohto roka v rámci Národnej pracovnej skupiny stalo koordinátorom aktivít projektu Za jedno lano, ktorý je realizovaný v rámci programu Európskej komisie Erasmus+, Akcia 3.72 – Štruktúrovaný dialóg v oblasti podpory reformy politík. Partnermi ZIPCeMu v Národnej pracovnej skupine sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, AKRAM – Asociácia krajských rád mládeže, EURODESK Slovensko, RMS – Rada mládeže Slovenska a JEF Slovensko – Mladí priatelia Európy. K projektu bola vytvorená webstránka http://www.zajednolano.sk , ale aj stránka na Facebooku, http://www.fb.com/zajednolano .

Pre súčasnú dobu je príznačný nízky záujem mladých ľudí o zapájanie sa do riešenia rôznych aktivít, hoci sa ich bezprostredne dotýkajú. Na druhej strane, aj tvorcovia politiky, majú minimum priestoru na komunikáciu s mladými ľuďmi ich jazykom a spôsobom, aký je blízky ich veku, očakávaniam a potrebám. Vychádzajúc z tohto konštatovania, je projekt Za jedno lano zameraný na zvýšenie záujmu mladých ľudí o ich aktívnu účasť na tvorbe miestnych, regionálnych a európskych politík voči mládeži a posilneniu hlasu mladých ľudí na týchto procesoch. Zároveň je cieľom projektu vytvoriť funkčný systém pravidelného dialógu medzi zainteresovanými skupinami, teda medzi mladými ľuďmi a tzv. dôležitými dospelými – tvorcami politík so zámerom spoločnej tvorby opatrení, ktoré by vyhovovali potrebám mladých ľudí. Cieľom projektu je teda zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach aktívne participovať na procese rozhodovania a to ako v rámci škôl prostredníctvom žiackych a študentských rád a iných samosprávnych orgánov mládeže, tak aj na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy a na národnej úrovni tvorcov mládežníckych politík.

Nuž a ako chceme tento cieľ dosiahnuť? Vzájomným dialógom medzi cieľovými skupinami na spoločných priamych stretnutiach, kde sa vytvorí priestor na komunikáciu k jednotlivým témam – posilnenie postavenia mládeže, so zameraním na prístup mladých ľudí k ich právam a politickú participáciu mladých ľudí. Spoločné stretnutia sa budú realizovať na úrovni miest, regiónov a na národnej úrovni, kde sa stretnú zástupcovia mladých ľudí s dôležitými dospelými z jednotlivých regiónov. Všetky projektové aktivity budú organizované členmi Národnej pracovnej skupiny za pomoci širokej siete rôznych partnerov a multiplikátorov (ambasádorov) myšlienky štruktúrovaného dialógu, ktorí budú na tento účel špeciálne pripravovaní. Výstupy z týchto stretnutí budú zozbierané, vyhodnotené a prezentované na spoločnom záverečnom seminári, kde budú tiež navrhnuté opatrenia a spôsob sledovania ich implementácie do praxe. Súčasťou procesu aktivít je analýza a zapracovanie odporúčaní z jednotlivých kôl dialógu do miestnych, regionálnych a národných politík, ako aj vysielanie reprezentantov mládeže na Európsku mládežnícku konferenciu.

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach