Partneri

S kým spolupracujeme na našich projektoch

Informačné centrá mladýchStrešná organizácia by neexistovala bez svojich členských organizácií. Tie naše, ICM, sa venujú poskytovaniu informačných a poradenských služieb pre mládež na regionálnej úrovni. Medzi ich hlavné aktivity okrem informačno – poradenskej činnosti patrí podpora dobrovoľníckych aktivít, prevencia negatívnych spoločenských javov, podpora mládežníckej politiky, komunitné organizovanie a iné. Zástupcovia ICM sú pravidelnými účastníkmi aktivít ZIPCeM. Ceníme si vzájomnú pomoc a zdieľanie príkladov dobrej praxe v rámci celej siete ICM.
Viac o jednotlivých ICM na http://www.icm.sk.Ministerstvo školstvaNárodná autorita pre prácu s mládežou a neformálne vzdelávanie. Prerozdeľuje zdroje na jednotlivé aktivity súvisiace s deťmi a mladými ľuďmi v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a športu, pričom sa snaží o medzirezortnú spoluprácu pri riešení problémov, týkajúcich sa detí a mládeže.  ZIPCeM, ako líder v poskytovaní informačných a poradenských služieb pre mládež je prizývaný k tvorbe koncepčných a strategických dokumentov pre mládež a ďalším konzultačným, informačným a prezentačným aktivitám.
http://www.minedu.skIuventa – Slovenský inštitút mládežeŠtátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. ZIPCeM a Iuventa sú partnermi najmä v rámci Štruktúrovaného dialógu, ako členovia Národnej pracovnej skupiny pre Štruktúrovaný dialóg v SR.
http://www.iuventa.skRada mládeže SlovenskaS RmS sme nadviazali užšiu spoluprácu v rámci Štruktúrovaného dialógu. V súčasnosti ZIPCeM koordinuje ŠD na národnej úrovni a RmS zabezpečuje jeho európsku úroveň. Partnerstvo sme vytvorili aj v rámci projektu „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“, a to za účelom informovania a spolupráci medzi členskými organizáciami každej z organizácií.
http://www.mladez.skAsociace pro rozvoj Informačních center mladých v ČRPartner ZIPCeM, ktorý rovnako zastrešuje ICMká v Česku. Cieľom AICM ČR je podpora systémového rozvoja ICM v Čechách, podpora a pomoc pri zakladaní nových ICM. Partnerstvo vedie k spoločným aktivitám a zdieľaniu príkladov dobrej praxe medzi oboma krajinami.
http://www.icmcr.cz

Sme k tebe bližšie

Hľadaj náš profil na sociálnych sieťach