Diskriminácia

Konanie, kedy sa v takej istej situácii zaobchádza s jedným človekom, alebo skupinou ľudí inak(horšie), ako s ostatnými, na základe zjavne bezvýznamných charakteristík. 

Poznáme niekoľko druhov diskriminácie:
- na základe rasového, etnického pôvodu
- na základe vierovyznania
- na základe veku (väčšinou sa vyskytuje v pracovno – právnych vzťahoch)
- na základe pohlavia (nižšie platy u žien na rovnakých pracovných pozíciách a p
- na základe sexuálnej orientácie
- na základe zdravotného postihu

Tieto druhy diskriminácie sú v moderných demokratických spoločnostiach považované za neprípustné a spravidla sú zakazované zákonmi a medzinárodnými zmluvami. Na Slovensku diskrimináciu zakazuje Listina základných práv a slobôd, ale zákazy konkrétnych foriem diskriminácie sa objavujú i v ďalších zákonoch (napr. v zákonníku práce).

Takéto konanie je prejavom intolerancie. Toto je vlastne nedostatok úcty voči správaniu a názorom iných, nedostatok rešpektu voči inému vierovyznaniu, etnickej, rasovej príslušnosti, ktoré vedie k zakazovaniu konania, mnohokrát až k násiliu. Intolerancia je základom všetkých extrémnych smerov diskriminácie pod vplyvom rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a podobne.Intolerancia sa vo väčšine prípadov zakladá na predsudkoch voči človeku, alebo skupine ľudí. Predsudky sú naučené, nezískané komplexné predstavy, ktoré sú založené len na nepotvrdených predpokladoch, ktoré keď sa postupne upevňujú, až sa kým sa nestanú súčasťou myslenia, menia sa na stereotypy. Takýto človek vidí všetko len zo svojho uhla pohľadu, nie je schopný prijať iné hľadisko a hodnotí osoby, skupiny alebo situácie len na základe svojich zaujatých postojov. Môžeme tak pokojne tvrdiť, že predsudky sú z veľkej časti založené na neinformovanosti, nezáujmu o pochopenie skutočnosti. Táto plochosť a obmedzenosť  v myslení ľudí má veľa krát za následok neprimerané konanie, ktoré môže vyústiť do vážnych konfliktov.

Zdroj:

ZIPCeM, 2007

Vyber si svoje Informačné centrum mladých