Prejavy diskriminácie

Diskriminácia má mnoho podôb. Rozoznaj ju v spoločnosti a odpovedz svoje jasné NIE.

Diskriminácia na základe rasového, etnického pôvodu
Vzniká na základe predsudkov, čiže nedostatku informácií, či iracionálnej antipatii, nevraživosti voči inej rase alebo etniku, to znamená, voči ľuďom s inou farbou pokožky, inou kultúrou, tradíciami a zvykmi. Nič z tohto pre nás nepredstavuje reálne nebezpečenstvo, nemáme žiadny dôvod sa príslušníkov iných rás a etník strániť a už v žiadnom prípade na nich akokoľvek útočiť, či ich znevýhodňovať.

Extrém v rasovej diskriminácii a smerované antipatie voči skupine inej rasy sa nazýva rasizmus. Jednoznačne najväčším prejavom rasizmu bola segregácia a následné vyvražďovanie Židov pred a počas druhej svetovej vojny. Ideológia rasovej nerovnocennosti podľa Hitlera mala ďalekosiahle, krvavé dôsledky, a jej chápadlá nachádzame ešte aj dnes činné v mnohých oblastiach.

Fašizmus a nacizmus, ktoré sa automaticky spájajú s týmto človekom niesli v sebe najbrutálnejšie prvky diskriminácie, od zákazov pôsobenia Židov vo svojich profesiách, cez prenasledovanie celých rodín, zhabania majetku, až po ich likvidáciu v koncentračných táboroch. V plynových komorách, zastrelením, obesením, smrťou od hladu či úplnym vyčerpaním organizmu tu našlo smrť viac ako 6 miliónov Židov. Toto ale neboli jediné obete Hitlerovho vyhladzovania. Za čistú rasu, jedinú správnu a nadradenú „árijskú“ rasu, zomrelo ďalších takmer 10 miliónov nevyhovujúcich ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom mohli narušiť morbídne predstavy mocenských predstaviteľov Tretej ríše o novej generácii a novej civilizácii bez negatívnych znakov iných kultúr a iných rás, ale zomierali aj ľudia so zdravotným postihnutím, homosexuáli, odporcovia režimu, demokrati a anarchisti, čiže ďalší politicky a spoločensky „nevhodní“ ľudia.

Súčasné prejavy rasizmu a nacizmu sa pripisujú tzv. naciskinheadom a neonacistom. Je to skupina ľudí vyznávajúcich ideológiu nacizmu a poväčšine aj fašizmu. Dôvody, ktoré mladých ľudí vedú k tomu, aby sa pridali ku skupine, ktorá obhajuje a zastáva rovnaké myšlienky ako pôvodcovia najväčšej rasistickej genocídy v histórii ľudstva, môžu byť rôzne. Väčšinou je to potreba patriť k skupine preto, lebo jedinec sa cíti neistý, a v skupine je silnejší a sebavedomejší, názorová nevyhranenosť a v tomto prípade aj určitá obmedzenosť v myslení, keďže si vyberie práve skupinu zameranú na hanobenie inej skupiny ľudí a násilie. Každý mladý človek, ktorý si uvedomuje sám seba a vie, čo znamená rešpekt voči životu a ľuďom,  podobné myšlienky a prejavy prirodzene odmieta.

Ďalších mnoho prejavov rasizmu je paradoxne vraj v najslobodnejšej krajine sveta, v Spojených štátoch amerických. Od dôb otrokárstva, cez nenásilné protesty Martina Luthera Kinga až po dnešné nikdy nekončiace spory o diskriminácii černochov.. To všetko svedčí o tom, že rozdiely sa nestierajú ani pod vplyvom silnej ekonomickej situácie a občianskej uvedomelosti. Všetko je to o zakorenených predsudkoch, o prijímaní názorov iných ľudí, prípadne skupín ľudí bez rozmýšľania nad ich skutočným poslaním a významom, ktorý je v konečnom dôsledku desivý.. Nadraďovanie akejkoľvek skupiny bez zjavných, racionálnych dôvodov vedie zákonite k porušovaniu ľudských práv, obmedzovaniu a ubližovaniu.

Zdroj:

ZIPCeM, 2007

Vyber si svoje Informačné centrum mladých