Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing listDôverne a na rovinu

My a ľudské práva My a ľudské práva

Ako by sme sa postavili k tomu, keby niekto ublížil nášmu blízkemu? A ako by sme sa pozerali na ľudí, ktorí by len tak prešli okolo? Nebuďme ľahostajní k porušovaniu ľudských práv. Začnime od seba, napríklad aj prostredníctvom informačných zdrojov, ktoré sa nachádzajú na našej stránke.

Konanie, kedy sa v takej istej situácii zaobchádza s jedným človekom, alebo skupinou ľudí inak(horšie), ako s ostatnými, na základe zjavne bezvýznamných charakteristík. 

Poznáme niekoľko druhov diskriminácie:
- na základe rasového, etnického pôvodu
- na základe vierovyznania
- na základe veku (väčšinou sa vyskytuje v pracovno – právnych vzťahoch)
- na základe pohlavia (nižšie platy u žien na rovnakých pracovných pozíciách a p
- na základe sexuálnej orientácie
- na základe zdravotného postihu

Tieto druhy diskriminácie sú v moderných demokratických spoločnostiach považované za neprípustné a spravidla sú zakazované zákonmi a medzinárodnými zmluvami. Na Slovensku diskrimináciu zakazuje Listina základných práv a slobôd, ale zákazy konkrétnych foriem diskriminácie sa objavujú i v ďalších zákonoch (napr. v zákonníku práce).

Takéto konanie je prejavom intolerancie. Toto je vlastne nedostatok úcty voči správaniu a názorom iných, nedostatok rešpektu voči inému vierovyznaniu, etnickej, rasovej príslušnosti, ktoré vedie k zakazovaniu konania, mnohokrát až k násiliu. Intolerancia je základom všetkých extrémnych smerov diskriminácie pod vplyvom rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a podobne.Intolerancia sa vo väčšine prípadov zakladá na predsudkoch voči človeku, alebo skupine ľudí. Predsudky sú naučené, nezískané komplexné predstavy, ktoré sú založené len na nepotvrdených predpokladoch, ktoré keď sa postupne upevňujú, až sa kým sa nestanú súčasťou myslenia, menia sa na stereotypy. Takýto človek vidí všetko len zo svojho uhla pohľadu, nie je schopný prijať iné hľadisko a hodnotí osoby, skupiny alebo situácie len na základe svojich zaujatých postojov. Môžeme tak pokojne tvrdiť, že predsudky sú z veľkej časti založené na neinformovanosti, nezáujmu o pochopenie skutočnosti. Táto plochosť a obmedzenosť  v myslení ľudí má veľa krát za následok neprimerané konanie, ktoré môže vyústiť do vážnych konfliktov.


Slovník základných pojmov

My a ľudské práva

Čo by sme mali vedieť o diskriminácii. 
Prejavy diskriminácie

My a ľudské práva

Diskriminácia má mnoho podôb. Rozoznaj ju v spoločnosti a odpovedz svoje jasné NIE.

Facebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.skovce.sk

zodpovedne.sk