Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing listOdborne o problémoch

Financie - fondy, granty, programy Financie - fondy, granty, programy

Nosíte v hlave nápady, ale chýbajú vám prostriedky na ich realizovanie? Ponúkame vám niekoľko možností nájsť výzvu, ktorú môžete využiť.

obrazok Grantový program:
Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti II.

VÝZVA K PREDLOŽENIU ŽIADOSTI O GRANT

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis vyhlasuje druhý ročník grantového programu Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti. Zámerom programu je podporiť rozširovanie počítačových zručností aktívnych mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov z celého Slovenska, ktorí pôsobia v mládežníckych organizáciách alebo sa vzdelávajú v školských krúžkoch v rámci voľnočasových aktivít. 

Projekty žiadateľov o podporu v programe Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti majú učiť mladých ľudí lepšie a efektívnejšie využívať informačné technológie, či už pre vlastný osobný rozvoj a neskorší výber povolania, alebo pre pomoc druhým, dobrovoľnícke aktivity a pod. Z nadačného fondu bude na tento účel prerozdelená celková suma 22 848 EUR. Podporené organizácie získajú grant, každá vo výške maximálne 3 000 EUR , minimálna výška grantu pre zabezpečenie projektu je 2 000 EUR.

CIELE PROGRAMU

Cieľom programu je rozšíriť poznatky mladých ľudí nad rámec školského predmetu Informatika, rozvíjať ich logické myslenie a zručnosti, schopnosť efektívne fungovať a využívať prostriedky informačnej spoločnosti pri rešpektovaní právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.

Ciele programu:
Podpora rozvoja počítačových zručností mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov;
osobnostný rozvoj jednotlivca, rozvoj schopností kooperácie; a
rozvoj schopností efektívneho a etického používania informatiky a budovania informatickej kultúry.

HLAVNÉ OBLASTI PODPORY

a) Financovanie projektu zameraného na vzdelávanie mladých ľudí v IT zručnostiach (podpora vytvorenia nových vzdelávacích školení, tréningov a seminárov zameraných na osvojenie
vedomostí a rozvoj zručností v IT oblasti); a

b) kúpa softvéru na prípravu a realizáciu vzdelávania - suma nesmie prekročiť 25% rozpočtu grantu; pri kúpe softvéru je podmienkou záväzok realizácie vzdelávania, resp. fungovania krúžku aj v ďalšom období.

Odporúčané oblasti podpory môžu byť napríklad:
- Základy práce s počítačom (internet, textové a tabuľkové editory...) – len pre znevýhodnené skupiny, pri ostatných cieľových skupinách sa vyžaduje obsah nad základný rámec školského učiva
- Pravidelná údržba počítača a obnova spadnutého systému - zabezpečenie stabilného a rýchleho chodu počítača
- Súčasné hrozby internetu – základné nastavenia a riešenia zabraňujúce šíreniu vírusov
- Tvorba www stránok – internetová komunikácia (obsah, štruktúra)
- Reklama na internete – ďalšie možnosti komunikácie
- Databázové systémy - prínos a využívanie
- Grafické programy, práca s fotografiou, video a webdesign – príprava a spracovanie audiovizuálneho materiálu
- Počítačové , resp. sociálne skupiny (siete) na internete

OBLASTI, NA KTORÉ SA PODPORA NEVZŤAHUJE

a) Kúpa hardvéru a prídavných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.);

b) náklady na prenájom miestností pre realizáciu školení, ktoré presiahnu 25% sumy grantu; a

c) dodatočné náklady spojené s prevádzkou školiacej miestnosti (elektrika, voda, plyn, a pod.).

VÝŠKA GRANTU

Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú prerozdelené pre jednotlivé projekty, je 22 848 EUR. Minimálna výška grantu na zabezpečenie realizácie schváleného projektu je 2 000 EUR. Maximálna výška grantu 3 000 EUR.

Žiadosti budú vyhodnotené hodnotiacou komisiou na základe zvolených kritérií a vybrané organizácie získajú grant na realizáciu projektu.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT

O grant môžu žiadať organizácie, ktoré ponúkajú mladým ľuďom vo veku 15 – 24 rokov neformálne vzdelávanie, ktoré je realizované nad rámec štandardných verejných služieb garantovaných štátom. Neformálne vzdelávanie dopĺňa a rozvíja vedomosti, zručnosti a postoje mladých ľudí získané v rodine a vo formálnom vzdelávacom systéme.

O grant môžu žiadať nasledovné typy organizácií:

a) Stredné školy, štvorročné gymnáziá a vyššie ročníky 8-ročných gymnázií, ktoré podporujú rozvoj podpory IT vzdelávania prostredníctvom krúžkov realizovaných školou;

b) vysoké školy

c) neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a účelové zariadenia cirkví, napr. organizácie pracujúce s mladými ľuďmi vo veku od 15 - 24 rokov; a

d) nízkoprahové centrá.

O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby, podnikateľské subjekty a podnikatelia na základe živnosti.

KRITÉRIÁ PRE POSÚDENIE PROJEKTU
Potreba realizácie projektu - realizátor stručne vysvetlí dôležitosť, potrebu a prínos zvoleného typu vzdelávania mladých ľudí
Kvalita IT vzdelávania – z projektu je jasný kvalitný obsah a premyslená štruktúra vzdelávania
Časový harmonogram – z projektu je jasná dĺžka a intenzita vzdelávania (počet hodín)
Počet zapojených mladých ľudí – efektívnosť vynaložených prostriedkov k počtu vyškolených mladých ľudí
Relevantnosť školiteľa - realizátor krátko popíše školiteľa a prípadne webovú linku na ponúkaný rozsah jeho záberu, skúseností alebo služieb
Širší prínos vzdelávania – realizátor popíše, či s mladými ľuďmi využije získané vzdelanie i v prospech okolia

Odporučenie zamestnanca alebo dobrovoľnícke zapojenie zamestnanca spoločnosti Dell v činnosti organizácie môže kladne zavážiť v prípade vyrovnaného hodnotenia žiadostí

DÔVODY PRE VYLÚČENIE ŽIADOSTI
Žiadosť o grant je predložená neoprávnenou organizáciou;
nedodržanie uzávierky pre zaslanie žiadosti o grant v grantovom programe; a
nedodržanie oblasti podpory pri návrhu vzdelávania.

DOBA REALIZÁCIE PROJEKTU – ČASOVÝ HARMONOGRAM
10. január 2011 Vyhlásenie grantového programu
17. február 2011 Uzávierka prijímania žiadostí o grant
18. február – 18. marec 2011 Spracovanie údajov, hodnotenie projektov
21. marec 2011 Zverejnenie výsledkov
22. - 31. marec 2011 Podpisovanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi,
prideľovanie prostriedkov (1. splátka grantu vo výške 90 % grantu)

1. apríl – 14. november 2011 Realizácia projektu (výstavba, rekonštrukcia, prestavba),
monitoring – osobne, telefonicky

15. november 2011 Uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie projektov
podporených organizácií

16.– 30. november 2011 Kontrola záverečných správ a vyúčtovaní
(2. splátka grantu vo výške 10 % grantu)

PRIJÍMANIE PROJEKTOV

Podať žiadosť o grant je potrebné najneskôr do 17. februára 2011 do 14.00 hod. Žiadosť o grant prijímame len cez elektronický formulár na webovej adrese http://www.darca.sk. Ku žiadosti si vytvorte osobné konto, a to zaregistrovaním sa na stránke http://www.darca.sk a prihlasujete sa k nemu zadaním svojho prístupového loginu a hesla.

Pri registrácii treba vybrať Darca: Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis a Program: Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti II.

Na overenie funkčnosti žiadateľom uvedenej e-mailovej adresy pri registrácii, systém na ňu zašle e-mailovú správu, kde je potrebné kliknúť na uvedený link. Aj ak už bol prijímateľ v minulosti na Darcovi zaregistrovaný, pre nový projekt je potrebné sa registrovať znovu a uviesť aktuálne údaje. 

Pred vyplnením formulára je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky.

KONTROLA REALIZÁCIE PROJEKTOV

Nadácia Pontis ako administrátor nadačného fondu Dell uzavrie s vybranými podporenými organizáciami zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:
príjemca grantu spolu s online záverečnou správou zašle poštou kópie účtovných dokladov; a
súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na komunikačné účely.

Zástupcovia nadačného fondu môžu počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring. 

KONTAKT

Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte pokiaľ možno písomne programovej koordinátorke Mariete Kováčovej po zaregistrovaní na webovom portáli http://www.darca.sk cez sekciu Pošta. Ak je nutný osobný kontakt, volajte tel. číslo 02/5710 8122.


Think Big podporí dobré nápady

Financie - fondy, granty, programy

obrazok Druhý ročník paneurópskeho grantového programu spoločnosti Telefónica Think Big podporí 40 mládežníckych projektov z celého Slovenska. Think Big je paneurópsky grantový program, ktorý v Slovenskej republike realizuje O2 v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska. Jedná sa o spoločný paneurópsky projekt dáva práve mladým ľuďom príležitosť zapojiť sa do pozitívnych zmien vo svojom okolí.
Mladí nitrianski filantropi podporia dobré nápady

Financie - fondy, granty, programy

obrazok Skupina dobrovoľníkov v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Mladí nitrianski filantropi. Je to program určený pre mladých ľudí vo veku od 15 do 26 rokov, ktorí majú nápad a chuť urobiť niečo zmysluplné pre svoje okolie.

Facebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.skovce.sk

zodpovedne.sk