Vzdelávanie

From online hate speech to the extremism: perspectives & solutions

Vzdelávanie | Pondelok, 13. Máj 2019

Miesto konania: Slovensko (upresníme po verejnom obstarávaní)
Termín: 26. 6. - 29. 6. 2019
Uzávierka prihlášok: 31. máj 2019
Vzdelávacie školenie pre „terénnych pracovníkov s mládežou“, ktorí pracujú priamo s mladými ľuďmi, ktorí majú tendenciu podliehať demagógii a radikálnej propagande. Tento kurz poskytne účastníkom hlbšie pochopenie konceptu extrémizmu a poskytne im nástroje na identifikáciu a prácu s tými najviac ohrozenými skupinami mladých ľudí. Zameria sa na to, ako vytvoriť interkultúrny dialóg v práci s mládežou a využiť na zapojenie tých, ktorí by sa inak mohli obrátiť na extrémizmus.

Školenie poskytne účastníkom hlbšie pochopenie konceptu extrémizmu a poskytne im nástroje na ich identifikáciu a prácu s tými najviac ohrozenými skupinami mladých ľudí. Rastúci sklon mladých ľudí k radikálnym skupinám, ako aj prítomnosť intolerancie v digitálnom priestore sa stáva stále viac a viac znepokojujúcou, najmä v kontexte súčasného politického diskurzu ohľadom tém migrácie, sociálnych práv a rodovej rovnosti. Vzdelávacia aktivita sa bude zaoberať radikalizáciou mladých ľudí a ich prejavom v sociálnom kontexte (neformálna skupina mladých ľudí, susedstvo, trieda) a v on-line svete a budeme hľadať prieniky kde sa tieto „dva svety“ stretávajú. Radikalizácia vedúca k násiliu mladých ľudí má vplyv na kvalitu života, ako aj na blahobyt a stabilitu komunít v demokratickej spoločnosti. Hrozba tohto typu radikalizácie musí byť uznaná a musí sa jej zabrániť včasnými intervenciami, ktoré môžu pomôcť zvýšiť odolnosť mladých ľudí voči extrémizmu a používanie násilia alebo nenávistných prejavov v online svete.

Ciele aktivity:
zlepšiť vedomosti o procesoch spojených s radikalizáciou,
vybaviť účastníkov schopnosťou identifikovať tých, ktorí sú najviac ohrození a nastaviť opatrenia, metódy využiteľné v praxi,
zvýšiť informovanosť účastníkov o príležitostiach v rámci programu Erasmus + na podporu ich práce s mladými ľuďmi v tomto kontexte,
poskytnúť príležitosti na výmenu iniciatív dobrej praxe s cieľom predchádzať extrémistickým prejavom medzi mládežou.
Pracovný jazyk:
anglický jazyk

Cieľová skupina:
pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, tvorcovia mládežníckej politiky, školitelia, výchovní poradcovia, vedúci mládežníckych organizácií a CVČ, školskí psychológovia, online poradne venujúce sa deťom a mládeži.

Počet účastníkov:
6 účastníci zo Slovenska.

Náklady spojené s účasťou na školení:
Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+.
90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10% si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu.

Kontaktná osoba:
Mgr. Tomáš Tóth
tel.: +421 2 592 96 310
mobil: +421 908 678 820
e-mail: tomas.toth@iuventa.sk

Link na PRIHLÁŠKU

Vyber si svoje Informačné centrum mladých