Vzdelávanie

Projektový manažment v práci s mládežou - I. modul

Vzdelávanie | Streda, 13. Február 2019

Akreditovaný vzdelávací program pripravuje absolventov na samostatné riadenie projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Okrem technických (projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, IT kolaboratívne nástroje) a sociálnych aspektov manažmentu (vedenie a motivácia tímov, komunikácia, vyjednávanie a leadership) sa zameriava na individuálne potreby účastníkov a na reflexiu ich skúseností. Praktické časti zohľadňujú aktuálne podmienky v Slovenskej republike, najmä požiadavky na projekt kladené v Programoch pre mládež 2014-2020 a kľúčových akciách Erasmus+, ako aj vybrané otázky právnych záležitostí, účtovníctva a finančného riadenia.

PROFIL ABSOLVENTA
• Má základné vedomosti o procesoch napätia a súdržnosti v projektovom tíme.
• Má základné vedomosti z oblasti štruktúry tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou, spoluprácou a z vedenia tímu.
• Pozná základné princípy pozitívnej i negatívnej motivácie, sebamotivácie a uvedomuje si ich vplyv v projektovom riadení.
• Pozná princípy efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie pri riadení projektov.
• Pozná a vie zvoliť vhodné komunikačné stratégie podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny. Pozná pokročilé informačno-komunikačné technológie, ktoré môže pri riadení projektov použiť.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Organizátor vzdelávania:  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Termín vzdelávania: 15.3.2019 (piatok) od 17:00 - 17.3.2019 (nedeľa) do 14:00
Miesto vzdelávania: Hotel KLAR, 1. mája 1741/117, 031 01 Liptovský Mikuláš, http://www.klar.sk
Cieľová skupina: pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci, dobrovoľníci, zástupcovia samospráv
Školitelia: Dean Reš, Martin Horák

Vzdelávanie je bezplatné, účastník si hradí iba cestovné výdavky. Organizátor vzdelávania zabezpečuje účastníkom stravu (1. deň: večeru, 2. deň: raňajky, obed, večeru, 3. deň: raňajky, obed) a ubytovanie na 2 noci. Organizátor vyžaduje, aby sa účastník zúčastnil celého vzdelávania (bez oneskorenia príchodu na začiatok vzdelávania a bez predčasného odchodu zo vzdelávania). Výnimočné okolnosti, prosím, vopred prekonzultujte s organizátorom alebo školiteľmi.

Po absolvovaní vzdelávania bude úspešným absolventom vydané Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou podľa zákona 282/2008 Z.z. v znení zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Ak máte o toto vzdelávanie vážny záujem, vyplňte svoje prihlasovacie údaje a odošlite formulár najneskôr do 3.3.2019. Následne zašleme prihláseným záujemcom podrobnejšie informácie o vzdelávaní. Počet účastníkov vzdelávania je limitovaný na 20 osôb, organizátor si preto vyhradzuje právo výberu účastníkov, ktorí najviac spĺňajú požiadavky (potenciál multiplikácie kompetencií v práci s mládežou...) a majú dostatočnú motiváciu.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých