S podporou ACF

S podporou Active citizen fund, v rámci témy Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti, mapujeme potreby mladých ľudí a zlepšujeme poskytovanie inofrmačných a poradenských služieb pre mladých ľudí.

Veľmi aktuálne: Komunikácia s mladým človekom v kríze

09.11.2020

Výber tém pre naše školenia vždy prebiehal participatívne, so zapojením všetkých členských organizácií. V súčasnej dobe sme sa jednohlasne zhodli na potrebnosti tohto typu školenia, žijeme v dobe, s ktorou sme sa doteraz nestretli, zažívame situácie, ktoré sme predtým nikdy nezažili. Sociálna izolácia sa hrozivo odráža na narastajúcich číslach psychických porúch a ochorení u mladých ľudí, problémy v rodinách sa prehlbujú a ľudia čoraz častejšie vyhľadávajú pomoc a poradenstvo.

Školením nás viedli lektori s dlhodobými skúsenosťami v poradenskej a sociálnej oblasti, René a Dagmar. Hovorili sme o klientoch z dysfunkčných rodín, so sociálno – patologickými prejavmi, venovali sme sa konkrétnym situáciám, s ktorými sa v našej praxi stretávame.
Veľmi praktickým výstupom zo školenia bolo vedenie poradenského rozhovoru, jeho štruktúra a vhodné metódy, ako aj dôraz na empatický prístup a sprevádzanie klienta pri hľadaní vhodného riešenia. Hoci väčšina z nás má dlhoročné skúsenosti s informačným a poradenským servisom pre maldých ľudí, všetci účastníci vedeli presne definovať prínos školenia pre svoju prax.

„Projekt ‘Moderné informačné a poradenské služby pre mladých’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“

obrazok

Späť na ACF

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach