O ZIPCeM

Kto sme a kam smerujeme

ZIPCeM je strešnou organizáciou a reprezentantom Informačných centier mladých a ďalších členských organizácií, ktoré sa venujú poskytovaniu informačných a poradenských služieb pre mladých. Vznikol v roku 1992, práve na základe potreby metodicky a organizačne podporiť rozvíjajúcu sa sieť ICM na Slovensku. Dnes to znamená, že pri poskytovaní informačných a poradenských služieb pre mládež používame spoločné logo a názov, riadime sa Jednotnou klasifikáciou informácií, máme spoločný databázový systém, ktorý umožňuje prehľadnú evidenciu klientov a poskytnutých informácií a poradenstva, máme za sebou bohatú edičnú a projektovú činnosť, spoluprácu s domácimi a zahraničnými partnermi pod značkou ICM a mnoho ďalších. Zároveň je každé ICM samostatnou organizáciou, ktorá aktivity vykonáva na základe potrieb mladých ľudí špecifických pre svoj región.

Aby sa postavenie mládeže a samotná práca s mládežou zlepšilo a posunulo vpred, musíme hľadať príčiny a následne riešenia. Tie nájdeme len priamo o hlavných aktérov. Teda bez toho, aby sme sa pýtali mladých ľudí a počúvali, čo skutočné chcú a potrebujú, sa nikam nepohneme. Preto aj ZIPCeM vykročil cestou zážitkového učenia a zároveň podpory mládežníckej politiky. Chceme byť súčasťou pozitívnej zmeny, ktorá bude znamenať väčšiu dôveru v mladých ľudí, ich názory a dosiahnuť, aby nedochádzali zo svojej krajiny, ale vracali sa do nej žiť, vychovávať v nej svoje deti a robiť z nej tak lepšie miesto pre život.

Vízia:

Našou víziou je kriticky mysliaci mysliaci mladý človek, ktorý pozná svoje práva a dokáže využiť svoj potenciál v prospech seba i spoločnosti.Hodnoty ZIPCeM a ICM v rámci poskytovania informačných a poradenských služieb pre mladých (ďalej IPS):

Poskytovaním komplexných, zaručených a overených, PRAVDIVÝCH informácií prispejeme k rozvoju kritického myslenia mladého človeka a podporíme jeho vieru v pravdu.

Aktívnou SPOLUPRÁCOU členských organizácií siete ZIPCeM vytvoríme profesionálnu a flexibilnú informačnú sieť, schopnú reagovať na jedinečné potreby každého mladého človečka.

REŠPEKTOVANÍM individuality mladých ľudí a ich odlišností pri prístupe k nim prispejeme k ich slobodnej sebarealizoácii a kreativite pri hľadaní si životnej cesty.

EMPATIOU a TOLERANCIOU v prístupe k mladému človeku prispejeme k vytvoreniu bezpečného prostredia pre jeho osobnostný a spoločenský vývoj.Naša Misia/Poslanie:

Našou misiou je poskytovanie komplexných, dôveryhodných a objektívnych informácií a poradenstva. Vzdelávacími aktivitami a vytváraním bezpečného prostredia pre rozvoj mladého človeka chceme prispievať k vytvoreniu uvedomelej, objektívne mysliacej spoločnosti, kde je rešpektovanie ľudských práv základnou hodnotou.

Za jeden z najefektívnejších nástrojov na vytváranie kľúčových kompetencií u mladých ľudí považujeme neformálne vzdelávanie, jeho metódy a princípy. Preto už od roku 2014 preň na Slovensku aktívne vytvárame podmienky a to projektami zameranými na podporu dialógu mladých ľudí a tvorcov politík (Štruktúrovaný dialóg), zviditeľnenie neformálneho vzdelávania a sieťovanie organizácií (http://www.mladeznickeorganizacie.sk), venujeme sa poskytovaniu poradenstva v dôležitých oblastiach života mladých ľudí, podporujeme získavanie zručností pri nakladaní s informáciami a rozvíjanie kritického myslenia (COOLtúra v myslení).

Zároveň sa aktívne zúčastňujeme konzultácií a príprav koncepčných a strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou, realizujeme projekty na lokálnej, národnej i európskej úrovni, a aj my v ZIPCeM stále rozširujeme spektrum svojich možností zvyšovaním svojich kompetencií prostredníctvom školení a tréningov v rôznych oblastiach (Koncepcie a Stratégie).Hospodárenie ZIPCeM

Prehľad hospodárenia ZIPCeM za jednotlivé roky môžete nájsť vo výročných správách organizácie

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach