Partneri

S kým spolupracujeme na našich projektoch

Informačné centrá mladých

logo ICM

Strešná organizácia by neexistovala bez svojich členských organizácií. Tie naše, ICM, sa venujú poskytovaniu informačných a poradenských služieb pre mládež na regionálnej úrovni. Medzi ich hlavné aktivity okrem informačno – poradenskej činnosti patrí podpora dobrovoľníckych aktivít, prevencia negatívnych spoločenských javov, podpora mládežníckej politiky, komunitné organizovanie a iné. Zástupcovia ICM sú pravidelnými účastníkmi aktivít ZIPCeM. Ceníme si vzájomnú pomoc a zdieľanie príkladov dobrej praxe v rámci celej siete ICM.
Viac o jednotlivých ICM na http://www.icm.sk.Ready for lifeV rámci nášho projektu sme vytvorili mapu mládežníckych organizácii pôsobiacich v rámci Slovenskej a Českej republiky. Viac informácii o projekte nájdeš na stránke www.readyforlife.tipsActive citizens fund

logo Active citizen fund

Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. Nedostatok zdrojov umožňujúcich budovanie kapacít organizácií občianskej spoločnosti núti organizácie k tomu, aby sa sústredili na svoje prežívanie a odkláňa ich od presadzovania takých strategických zmien v ich činnosti, ktoré by im zabezpečili dlhodobý rozvoj. Program v tejto téme umožní organizáciám, aby zlepšili svoje zručnosti, posilnili kompetencie, zavádzali riadenie vo vyššom štandarde a uskutočňovali moderné stratégie posilňujúce ich udržateľnosť. ACF tiež podporí projekty na zlepšenie prostredia pre rozvoj občianskej spoločnosti.
https://acfslovakia.sk/Ministerstvo školstva

logo Ministerstvo školstva SR

Národná autorita pre prácu s mládežou a neformálne vzdelávanie. Prerozdeľuje zdroje na jednotlivé aktivity súvisiace s deťmi a mladými ľuďmi v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a športu, pričom sa snaží o medzirezortnú spoluprácu pri riešení problémov, týkajúcich sa detí a mládeže.  ZIPCeM, ako líder v poskytovaní informačných a poradenských služieb pre mládež je prizývaný k tvorbe koncepčných a strategických dokumentov pre mládež a ďalším konzultačným, informačným a prezentačným aktivitám.
http://www.minedu.skIuventa – Slovenský inštitút mládeže

logo Iuventa

Štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. ZIPCeM a Iuventa sú partnermi najmä v rámci Štruktúrovaného dialógu, ako členovia Národnej pracovnej skupiny pre Štruktúrovaný dialóg v SR.
http://www.iuventa.skRada mládeže SlovenskaS RmS sme nadviazali užšiu spoluprácu v rámci Štruktúrovaného dialógu. V súčasnosti ZIPCeM koordinuje ŠD na národnej úrovni a RmS zabezpečuje jeho európsku úroveň. Partnerstvo sme vytvorili aj v rámci projektu „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“, a to za účelom informovania a spolupráci medzi členskými organizáciami každej z organizácií.
http://www.mladez.skAsociace pro rozvoj Informačních center mladých v ČRPartner ZIPCeM, ktorý rovnako zastrešuje ICMká v Česku. Cieľom AICM ČR je podpora systémového rozvoja ICM v Čechách, podpora a pomoc pri zakladaní nových ICM. Partnerstvo vedie k spoločným aktivitám a zdieľaniu príkladov dobrej praxe medzi oboma krajinami.
http://www.icmcr.cz

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach