O ZIPCeM

Kto sme a kam smerujeme

ZIPCeM je strešnou organizáciou a reprezentantom Informačných centier mladých a ďalších členských organizácií, ktoré sa venujú poskytovaniu informačných a poradenských služieb pre mladých. Vznikol v roku 1992, práve na základe potreby metodicky a organizačne podporiť rozvíjajúcu sa sieť ICM na Slovensku. Dnes to znamená, že pri poskytovaní informačných a poradenských služieb pre mládež používame spoločné logo a názov, riadime sa Jednotnou klasifikáciou informácií, máme spoločný databázový systém, ktorý umožňuje prehľadnú evidenciu klientov a poskytnutých informácií a poradenstva, máme za sebou bohatú edičnú a projektovú činnosť, spoluprácu s domácimi a zahraničnými partnermi pod značkou ICM a mnoho ďalších. Zároveň je každé ICM samostatnou organizáciou, ktorá aktivity vykonáva na základe potrieb mladých ľudí špecifických pre svoj región.Vízia ZIPCeM:

Aby sa postavenie mládeže a samotná práca s mládežou zlepšilo a posunulo vpred, musíme hľadať príčiny a následne riešenia. Tie nájdeme len priamo o hlavných aktérov. Teda bez toho, aby sme sa pýtali mladých ľudí a počúvali, čo skutočné chcú a potrebujú, sa nikam nepohneme. Preto aj ZIPCeM vykročil cestou zážitkového učenia a zároveň podpory mládežníckej politiky. Chceme byť súčasťou pozitívnej zmeny, ktorá bude znamenať väčšiu dôveru v mladých ľudí, ich názory a dosiahnuť, aby nedochádzali zo svojej krajiny, ale vracali sa do nej žiť, vychovávať v nej svoje deti a robiť z nej tak lepšie miesto pre život.

Realizujeme projekty a programy vedúce k zvyšovaniu kompetencií mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania; v oblasti mládežníckej politiky poskytujeme vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom Štartér – školenie pre Ambasádorov Štruktúrovaného dialógu, venujeme sa poskytovaniu poradenstva v dôležitých oblastiach života mladých ľudí, podporujeme získavanie zručností pri nakladaní s informáciami a rozvíjanie kritického myslenia.

Zároveň sa aktívne zúčastňujeme konzultácií a príprav koncepčných a strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou, realizujeme projekty na lokálnej, národnej i európskej úrovni, a aj my v ZIPCeM stále rozširujeme spektrum svojich možností zvyšovaním svojich kompetencií prostredníctvom školení a tréningov v rôznych oblastiach.

Uvedomujeme si, že k efektívnym zmenám môže viesť len kvalitná spolupráca medzi mládežníckymi organizáciami, verejnou správou a súkromným sektorom, preto realizujeme projekt „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“. Jeho cieľom je podporiť spoluprácu organizácií pracujúcich s mládežou v jednotlivých regiónoch SR a zviditeľniť neformálne vzdelávanie, jeho aktivity a najmä jeho pozitívny dopad na život mladých ľudí.Hospodárenie ZIPCeM

Prehľad hospodárenia ZIPCeM za jednotlivé roky môžete nájsť vo výročných správách organizáciePodporené projekty od roku 2013

Rok Názov grantového programu Číslo zmluvy Názov projektu Celkové náklady na projekt (€) Dotácia (€)
2013 ADAM 3, MŠVVaŠ SR 0829/2013 ADAM 3 81 500 81 500
2014 EACEA European Commission 2014-2286/001-001 Action 3.72/2014 ERASMUS+AWPC(2013)8193 30 000 24 000
2014 Programy pre mládež MŠVVaŠ SR, Priority mládežníckej politiky 0463/2014 Priority mládežníckej politiky 30 000 30 000
2014 Erasmus+, K3 2014-2-SK02-KA347-000331 Chceme zmenu! 41 804 33 443
2015 EACEA, European Commission 2015-0636/001-001 Pull together 30 000 24 000
2015 Erasmus+, K3 2015-2-SK02-KA347-000618 Hovorme viac - mládež a medzirezortná spolupráca 33 480 26 784
2015 Erasmus+, K3 2015-3-SK02-KA347-000733 Zmeň seba - zmeníš svet 41 450 33 160
2015 Programy Pre mládež MŠVVaŠ SR, Priority mládežníckej politiky 1012/2015 Za jedno lano 30 000 30 000

Sme k tebe bližšie

Hľadaj náš profil na sociálnych sieťach